Podvojné Finančné účtovníctvo

Program umožňuje tlačiť a účtovať odberateľské a dodávateľské faktúry , pokladničné príjmové a výdavkové doklady , bankové výpisy a všeobecné účtovné doklady. Z nahratých dokladov program vytvorí bežné účtovné zostavy :
-analytickú obratovú predvahu
-hlavnú knihu
-účtovný denník
-súvahu
-výsledovku
-výkaz ziskov ...
-daňové priznanie a podklady pre evidenciu DPH

Program ďalej ponúka mnoho veľmi užitočných funkcií :
-evidenciu dodávateľského a odberateľského saldokonta
-tlač príkazov na úhradu dodávateľských faktúr a export údajov do internetbankingu pre automatický prenos príkazov na úhradu
-automatický prenos bankových výpisov z Vášho internetbankingu , bez potreby položkovitého nahrávania
-sledovanie pohybov v cudzích menách
-vytváranie upomienok neuhradených odberateľských faktúr, odoslanie upomienky jedním kliknutím myšou cez e-mail
-evidenciu podsúvahových účtov...

Program umožňuje spracovať aj evidenciu jednoduchého účtovníctva . Či vybraná firma vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo vidíte v hlavnom menu programu Finančné účtovníctvo podľa označenia JU alebo PU a nastaví Vám ho Váš správca webu pri vytváraní novej firmy v číselníku účtovných jednotiek podľa hodnoty položky DUJ 0=podvojné 9=jednoduché účtovníctvo.

Návrat na obsah

A. Ako začať ???

Skôr než začnete nahrávať doklady musíte nastaviť parametre programu Finančné účtovníctvo a naplniť základné číselníky programu . Všetky parametre a číselníky máte prístupné aj priamo z nahrávacích vstupných formulárov cez operatívnu lištu , ale je vhodné pri číselníkoch zauvažovať o hodnotách do nich zadávaných preto doporučujem vytvoriť si číselníky spomínané nižšie skôr než začnete nahrávať prvé doklady
1. Parametre programu Finančné účtovníctvo
V menu zvoľte |Finančné účtovníctvo|->|Nastavenia a služby|->|Parametre programu Finančné účtovníctvo|

DPH č.1: 10 DPH č.2: 19 DPH č.3: 5 DPH č.4: 22
Mena č.1: Sk Mena č.2: Eur Kurz 1/2: 30.1260

Musíte nastaviť základné parametre programu Finančné účtovníctvo:
1.Sadzby DPH = program pozná štyry sadzby v prípade , že nie ste plátca DPH môžu byť nulové
2.Mena č. 1 = do 31.12.2008 Sk
3.Mena č. 2 = do 31.12.2008 Eur , od 1.1.2009 tieto hodnoty vymeníte
4.Kurz 1/2 = konverzný kurz

2. Údaje o firme
V menu zvoľte |Finančné účtovníctvo|->|Číselníky a údržba|->|Údaje o firme|

IČO: 31514699 DIČ: 2020376402 IČDPH: SK2020376402
Názov firmy: GEOTEX a.s.
Sídlo ulica: Dlhá 521
Sídlo PSČ: 90501 Sídlo mesto: Senica
Telefón: 034 6514421 Fax: 034 6514456 Web: www.geotex.sk
Email 1: ada@geotex.sk Email 2 ada2@geotex.sk Email 3 ada3@geotex.sk
Banka 1 účet: 704546 Banka 1 IBAN: SK56020000000070456 Banka 1 NUM: 0200
Banka 1 názov: VUB Banka 1 sídlo: Senica
Banka 2 účet: 262578907 Banka 2 IBAN: SK56110000000262573 Banka 2 NUM: 1100
Banka 2 názov: TB Banka 2 sídlo: Senica
Banka 3 účet: 2345678 Banka 3 IBAN: SK56747474774747477 Banka 3 NUM: 0900
Banka 3 názov: SLSP Banka 3 sídlo: Senica
Registrovaný: OR Trnava vložka 6789/T

V tomto bode programu musíte nastaviť všetky údaje o Vašej firme .

3. Všeobecné číselníky
Program umožňuje dopĺňat číselníky v priebehu nahrávania dokladov , pre začiatok treba aby každý číselník obsahoval aspoň jednu vetu s nenulovými položkami .

V menu zvoľte |Finančné účtovníctvo|->|Číselníky a údržba|->|Číselník IČO| a nahrajte aspoň jedno IČO.
V menu zvoľte |Finančné účtovníctvo|->|Číselníky a údržba|->|Číselník stredísk| a nahrajte aspoň jedno stredisko.
V menu zvoľte |Finančné účtovníctvo|->|Číselníky a údržba|->|Číselník zákaziek| a nahrajte aspoň jednu zákazku.
V menu zvoľte |Finančné účtovníctvo|->|Číselníky a údržba|->|Číselník skupín| a nahrajte aspoň jednu skupinu.
V menu zvoľte |Finančné účtovníctvo|->|Číselníky a údržba|->|Číselník stavieb| a nahrajte aspoň jednu stavbu.


11. Po zadaní údajov podľa popisu v bodoch 1 až 10 ste pripravený pre nahrávanie dokladov a spracovanie evidencie finančného účtovníctva
V menu zvoľte |Finančné účtovníctvo|->|Vstup dát|->|Kniha odberateľských faktúr| , program zobrazí zoznam položiek knihy faktúr , kliknutím na ikonku "Rozúčtovať" môžete rozúčtovať vybranú odberateľskú faktúru. Podobne ostatné druhy dokladov , môžete rozúčtovať kliknutím na príslušnú ikonku v riadku s vybranou položkou zo zoznamu faktúr,pokladničných dokladov , bankových výpisov a všeobecných účtovných dokladov.
Účtovné zostavy spracujete v bode menu |Finančné účtovníctvo|->|Mesačné spracovanie|->|Vytvorenie mesačných účtovných zostáv|Pred tým než začnete nahrávať doporučujem aby ste si prečítali dokumenty :

Čo nové , tipy a triky a Správy pre užívateľov a pozreli si dostupné video pre naše programy na www.eurosecom.sk Video manuál Všeobecné ovládanie

Dozviete sa mnoho užitočných rád a typov ako efektívne a jednoducho pracovať v našom programe .Návrat na obsah