EuroSecom - Správy pre užívateľov IS EuroSecom NEW

Poďte s nami na WEB !!!!

Posledné zmeny

27.09. MZDY Pri vytváraní príkazu na úhradu miezd pre export do homebankingu môžete načítať len vybrané výplané miesto.
1.V príkazoch na úhradu miezd vytoríte nový príkaz a do položky UNIkód v hlavičke príkazu zadáte číslo výplatného miesta, ktorého mzdy na výplatu chcete načítať do príkazu na úhradu.
2.Program potom po kliknutí ikonky "Načítať mzdy" načíta len zamestnancov so zadaným výplatným miestom v údajoch o zamestnancoch..
3.Týmto postupom si môžete rozdeliť úhradu miezd na viac častí.


24.09. MZDY Zmena v druhom dôchodkovom pilieri sa znížia odvody na 4 % od 1.9.2012.
1.Od 1.9.2012 sa zníži odvod do 2. dôchodkového piliera z pôvodných 9% na 4%.
2.Pri výpočte miezd sa nič nazmení u zamestnancov pretože odvod do 1.piliera dochodkového poistenia sa naopak zvýšil z 9% na 14%.
3.Dôchodkové poistenie pre zamestnanca a zamestnávateľa sa teda nezmení, zmení sa len prerozdelenie v rámci Sociálnej poisťovne.
4.Na výplatnej páske zamestnancov, ktorí sú v 2.piliery sa vo výplate za 9.2012 zmení informatívny údaj o odvode do 2.dôchodkového piliera.


04.08. ESHOP - Ak máte na Sklad a Faktúry napojený ESHOP, program odpočíta uzatvorené objednávky od stavu zásob.
1. Pri vytváraní faktúry program pri výbere položky zo zoznamu tovaru, program odpočíta uzatvorené objednávky od stavu zásob.
2. Rovnako pri výbere tovarovej položky zo zoznamu tovaru v eshope, program odpočíta uzatvorené objednávky od stavu zásob.
3. Uzatvorená objednávka vzniká keď v nákupnom košíku potvrdíte tlačítko "Objednať" .
4. Zoznam nevybavených aj vybavených uzatvorených objednávok je v základnom menu Faktúr v asistentovi .
5. Program opočíta uzatvorené objednávky pri existencii eshopu na Vašej doméne File_Exists ("../eshop/index.php").


23.07. - ESHOP - užívatelia s vlastnou doménou, ktorí používajú podsystémy Sklad a Faktúry môžu využívať bezplatný eShop.
1.V Sklade v číselníku tovarových a skladových položiek si označíte položky, ktoré chcete ponúknuť prostredníctvom eShopu.
2.Ku každej tovarovej položke môžete uložiť 5 predajných cien, 5 obrázkov a jedno video, ktoré popisujú vlastnosti položky.
3.Každú tovarovú položku môžete zaradiť do kategórie(podľa číselníka kategórií) a pri výbere tovaru na eshope potom zákazník môže vyberať len určitú kategóriu.
4.Z objednávky, ktorú odošle zákazník eshopu môžete jedným kliknutím vytvoriť faktúru a odpísať tovar zo skladu.


09.07. - UCTO Archivovanie zoznamu dokladov po riadkoch spolu s Daňovým priznaním.
1.V mesačných zostavách výberové políčko "Archivovať", program uloží vytvorené Priznanie DPH do archívu spolu so zoznamom dokladov po riadkoch. Tento zoznam rozpíše z akých dokladov sa skladá hodnota riadkov Daňového priznania DPH.
2.V archíve uložené priznanie môžete upravovať a znovu tlačiť, ikonka "Archív daňových priznaní DPH" v mesačných zostavách v riadku priznania DPH.
3.Ak zvolíte úpravu daňového priznania z archívu, môžete kliknutím na príslušnú ikonku zobraziť archivovaný Zoznam dokladov k tomuto priznaniu, alebo zobraziť rozdiely oproti aktuálnemu stavu Zoznamu dokladov k Priznaniu DPH v období, za ktoré je Daňové priznanie archivované.
4.Táto funkcia v programe slúži na došetrenie prípadných rozdielov v podanom Daňovom priznaní DPH a aktuálne spracovanom Priznaní DPH za vybrané obdobie.
Príklad.
Máte vytlačené, založené v dokladoch a archivované riadne Daňové priznanie DPH za 06.2012, v ktorom je vypočítaná daňová povinnosť 300Eur a túto ste aj uhradili.
Ak znovu spracujete daňové priznanie DPH za 06.2012 (ale bez archivovania aby ste si neprepísali zaarchivované Priznanie DPH) je v ňom vypočítaná daňová povinnosť len 260Eur z čoho vyplýva, že po zaarchivovaní originálu Daňového priznania DPH, ktoré ste odovzdali na DÚ ste ešte nahrali dodávateľské doklady do obdobia 06.2012 alebo ste znížili hodnotu odberateľských faktúr v 06.2012.
Ikonky na zobrazenie rozdielov presne zistia, ktoré doklady v novom priznaní chýbajú a ktoré sú navyše.


04.07. MZDY Zmena mesačnej sumy daňového bonusu od 1.7.2012 na sumu 21,03 € .
1.V nadväznosti na úpravu sumy životného minima sa mesačná suma daňového bonusu zvyšuje od 1.7.2012 zo sumy 20,51 € na sumu 21,03 € .
2.Program použije pre výpočet mesačnej mzdy novú hodnotu daňového bonusu 21,03 € až pri výpočte za obdobie 7.2012.
3.Pri výpočte mzdy za staršie obdobie 1.2012 až 6.2012 program použije pre výpočet pôvodnú hodnotu daňového bonusu 20,51 € .


17.06. Nový štatistický polročný výkaz pre neziskové organizácie PLATY(MPSVR SR) 1-02 TREXIMA pre rok 2012.
1.V štatistických údajoch o zamestnancoch pribudli nové údaje, ktoré požaduje štatistický úrad a v prípade, že máte povinnosť podávať výkaz musíte ich doplniť pred vytvorením výkazu vo formáte XML.
2.Help k vyplneniu nových údajov máte vo formuláry pre úpravu štatistických údajov o zamestnancoch Mzdy - Informácie a výstupy - Štatistika a výkazníctvo - Polročný výkaz PLATY (MPSVR SR) 1-02 tzv. TREXIMA ikonka Doplňujúce údaje o zamestnancoch .
3.Po vyplnení údajov o zamestnancoch a údajoch o firme vytvorte súbor na odoslanie do TREXIMy Mzdy - Informácie a výstupy - Štatistika a výkazníctvo - Polročný výkaz PLATY (MPSVR SR) 1-02 tzv. TREXIMA ikonka "Vytvorenie súboru XML pre TREXIMU" .


08.06. V podsystéme Faktúry môžete používať 5 dealerských cenníkov pre tovar zo skladu.
1.V číselníku materialových položiek cez ikonku "Doplňujúce údaje o materiálovej položke" po kliknutí na ikonku program otvori formulár pre zadávanie a úpravu textu, kde môžete k skladovej položke zadefinovať ďalšie štyri predajné ceny (napr. dealerské kategórie cien ). Kliknutím na ikonku "Prepočítať ďalšie ceny podľa nastaveného vzorca" môžete vypočítať ceny cep01 až cep04 a ced01 až ced04 podľa nastaveného vzorca v programe.
2. Po vytvorení odberateľskej faktúry pred výberom tovaru môžete prepínať cenník 0 až 4 v úprave faktúry výberové políčko "Cenník 0 až 4" a kliknutím na ikonku "Nastav cenník" .
3. Po výbere cenníka program ponúka tovar vo výbere s príslušnou cenou podľa nastaveného cenníka .
4. Výberové políčko na výber cenníka sa objaví až po zadefinovaní ďalších cien v číselníku materialových položiek, inakje nastavený stále cenník 0 aj po vytvorení faktúry.


08.06. V podsystéme Sklady môžete organizovať jednoduchý výrobný proces.
1.V číselníku materialových položiek cez ikonku "Doplňujúce údaje o materiálovej položke" po kliknutí na ikonku program otvori formulár pre zadávanie a úpravu textu, kde môžete k skladovej položke výrobku zadefinovať číslo výrobného receptu, podľa ktorého sa daný výrobok vyrába (aké množstvo skladových materiálových položiek sa používa na výrobu výrobku ). Kliknutím na ikonku "Číselník výrobných receptov" môžete vyplniť výrobný recept, do ktorého okrem skladových položiek môžete pridať aj výrobné operácie.
2.V zozname príjemok vytvoríte novú príjemku s pohybom produkcie=výroby (ucm=123 v číselníku skladových pohybov).
3.Do príjemky vložíte skladovú položku výrobku a množstvo, ktoré chcete vyrobiť. Cena v tomto momente nie je dôležitá lebo program ju bude počítať z množstva a ceny výrobných komponentov.
4.Kliknete na ikonku "Spracovať výrobu na doklade" a program vytvorí automaticky výdajku, na ktorej odpíše zo skladu výrobné komponenty a ocení výrobky v príjemke. Výdajku môžete vytlačiť priamo z výrobnej príjemky(ikonka "Vytlačiť výdajku č. ....") alebo v zozname výdajok.
5.Ak by ste chceli upraviť sklad vo výdajke(napr. ak sklad materiálu je iný ako sklad výrobkov), môžete použiť novú funkciu úpravy skladu v záhlaví dokladu ikonka "Uprav sklad".


04.06. V podsystéme Faktúry môžete využívať evidenciu objednávok vytvorených z eshopu alebo odberateľských faktúr.
1. Po vytvorení odberateľskej faktúry ju môžete presunúť do nevybavených objednávok v úprave faktúry ikonka "presun faktúry do objednávok".
2. Zoznam nevybavených objednávok je v základnom menu Faktúr v asistentovi .
3. Objednávku môžete presunúť do odberateľskej faktúry ikonka "spracovať objednávku".
4. Objednávkový mechanizmus je funkčný pri existencii eshopu na Vašej doméne File_Exists ("../eshop/index.php").


31.05. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel .
1.ÚČTOVNÍCTVO-Mesačné spracovanie - Priznanie k dani z príjmov-Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
2.Môžete nahrať údaje o jednotlivých motorových vozidlách, program vypočíta daň, sumár za všetky vozidlá a môžete vytlačiť PDF výkaz, ktorý môžete odovzdať na daňový úrad aj s potvrdením o podaní priznania.
3.Môžete vytvoriť XML súbor (ikonka "XML súbor pre elektronické podávanie"), ktorý môžete načítať do aplikácie eDane a odoslať elektronicky.
4.Pre nové vozidlá alebo vozidlá odhlásené z evidencie môžete vytlačiť oznámenie pre daňový úrad.


31.05. V podsystéme Sklady môžete exportovať výdajku do textového súboru CSV, ktorý môžete potom v inej firme načítať do príjemky.
1.V zozname výdajok kliknete úpravu výdajky, ktorú chcete exportovať a potom kliknutím na ikonku export výdajky vytvoríte súbor CSV, ktorý môžete uložiť na disk Vášho počítača.
2.V zozname príjemok vytvoríte novú príjemku, do ktorej chcete načítať vyexportovanú výdajku a potom kliknutím na ikonku import načítate súbor CSV, ktorý nájdete uložený na disku Vášho počítača.
3.Výdajku môžete exportovať aj do webového priestoru (pri existencii súboru File_Exists ("../import/FIRxzy/importsklad/index.php")). Tam si ho môže načítať užívateľ firmy xyz.


27.05. V podsystéme Faktúry môžete kontrolovať neuhradené faktúry odberateľa, ktorému vystavujete faktúru.
1. Po uložení záhlavia vystavovanej faktúry môžete kontrolovať neuhradené odberateľské faktúry firmy, ktorej vystavujete faktúru.
2. Odberateľské saldokonto môžete zobraziť kliknutím na ikonku "Saldokonto" pri IČO vybranej firmy .


27.05. V podsystéme Sklady môžete kontrolovať minimálny stav zásob vybraných skladových položiek.
1.V číselníku materialových položiek cez ikonku "Doplňujúce údaje o materiálovej položke" po kliknutí na ikonku program otvori formulár pre zadávanie a úpravu textu, kde môžete ku každej položke zásob nastaviť minimálne množstvo na sklade.
2.Mozete vytlacit zostavu o minimálnych zásobách - Sklad - Informacie a výstupy - Prehlady a informácie o zásobách - Vyhodnotenie minimálneho stavu zásob.
3.V zostave program zobrazí len položky, ktoré majú nastavené nenulový minmálny stav zásob.


17.05. V podsystéme Faktúry môžete nastaviť odpisovanie predaného tovaru zo skladu v inej účtovnej jednotke.
1. V parametroch Odbyt, faktúry-Nastavenia a služby-Parametre programu faktúry môžete nastaviť číslo firmy-účtovnej jednotky, z ktorej budete odpisovať predaný tovar a číslo skladu v tej účtovnej jednotke, z ktorého budete odpisovať predaný tovar.
2. Týmto spôsobom môžete zabezpečiť, že viac dealerov ( každý má vlastnú účtovnú jednotku na fakturáciu ) môže predávať zásoby z vášho hlavného skladu.
3. Dealer, ktorý má prístup do svojej účtovnej jednotky na odbyt a nemá prístup na hlavný sklad vidí len stav zásob na hlavnom sklade a predajné ceny.
4. Príjem zásob sa robí len na hlavnom sklade, takže dealeri nemajú prehľad o nákupných cenách a dodávateľoch.


22.04. Automatický výpočet percentuálnej zľavy v odberateľskej faktúre.
1. V úprave odberateľskej faktúry Odbyt, faktúry-Vstup dát-Odberateľské faktúry-Úprava faktúry môžete nastaviť parametre odberateľskej faktúry (kliknutím na ikonku "Nastavenie parametrov faktúry").
2. Keď zadáte percento zľavy a kliknete na odkaz "Vypočítať zľavu z faktúry" program vypočíta zadané percento zľavy zo základu DPH20% a vloží vypočítanú zľavu do položiek faktúry a upraví hodnotu faktúry.


18.04. UCTO Samozdanenie nastavené v asistentovi pre automatické účtovanie pri dovoze tovaru z EU so sadzbou DPH 10%.
1.Nastavenie pohybu asistenta nie je štandartne v číselníku a treba ho nastaviť do číselníka účtovných pohybov takto .
POZOR ! Dôležité je aby účtovný pohyb bol nastavený presne podľa vzoru (okrem čísla 2083, to môže byť ľubovoľné) hlavne DRD=1 pri sadzbe 2 je veľmi dôležité, podľa toho a DRD=40 pri sadzbe 1 program pozná, že sa jedná o samozdanenie 10%.
2.Nastavenie druhov pohybov DPH 40(na vstupe) a 90(na výstupe), ktoré sa používajú pri samozdanení 10percentnom, nie je štandartne v číselníku druhov pohybov DPH a treba ho nastaviť (hlavne DRD 90) do číselníka takto .
Automatické účtovanie samozdanenia je obmedzené len na dodávateľské doklady s jednou sadzbou DPH. Ak máte faktúru kde je tovar samozdaňovaný sadzbou 10 aj 20%, musíte doklad rozúčtovať ručne.


15.04. MAJETOK Odpisový plán pre položku majetku môžete vytlačiť v doplňujúcich údajoch o majetku.
1.V zozname dlhodobého majetku v stĺpci Osc/Kanc ikonka "Doplňujúce údaje o majetku".
2.Po kliknutí na ikonku program otvorí formular pre zadavanie a upravu textu, kde môžete ku každej položke majetku vytlačiť Odpisový plán majetku účtovný alebo daňový.


15.04. MAJETOK Od 1.1.2012 vstúpili do platnosti zmeny v zákone 548/2011 Z.z., ktoré sa týkajú odpisov dlhodobého majetku.

1.Zmeny v daňových odpisov, zohľadnené vo výpočte mesačného účtovného aj ročného daňového odpisu.
Dlhodobý hmotný majetok uvedený do užívania po 31. decembri 2011 sa bude riadiť novými pravidlami odpisovania na daňové účely. Daňové odpisy takéhoto dlhodobého hmotného majetku v prvom roku už nebude možné uplatniť v plnej výške, ale len v pomernej časti z ročného odpisu vypočítaného v závislosti od počtu mesiacov používania bez ohľadu na metódu odpisovania (zákon o dani z príjmov pozná rovnomernú a zrýchlenú metódu odpisovania). Inak povedané daňový odpis dlhodobého hmotného majetku sa v prvom roku vypočíta v alikvotnej časti zodpovedajúcej počtu mesiacov používania majetku, a to počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca zdaňovacieho obdobia.
Napr. ak si podnikateľ v minulosti obstaral osobný automobil v hodnote 24 000 € a rozhodol sa ho odpisovať rovnomernou metódou, zaradil automobil do príslušnej odpisovej skupiny (v tomto prípade do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky) a odpis v prvom roku vypočítal ako podiel obstarávacej ceny majetku (v tomto prípade 24 000 €) a počtu rokov odpisovania (v tomto prípade 4 roky) bez ohľadu na to, v ktorom mesiaci bol tento automobil zaradený do používania. Daňový odpis by bol vo výške 6 000 €. Podľa nového znenia zákona je potrebné takto vypočítaný daňový odpis určiť v pomernej časti. Ak by bol automobil zaradený do používania napr. v novembri, potom by bolo možné uplatniť daňový odpis v prvom roku len vo výške 2/12, a teda v tomto prípade v sume 1 000 €. V uvedenom prípade by podnikateľ zaplatil na dani z príjmov za rok 2012 o 950 € viac by za rovnakých okolností zaplatil v roku 2011.

2.Zmeny vo finančnom prenájme (lízingu).
Finančný prenájom (lízing) predstavoval dôležitú alternatívu obstarania dlhodobého hmotného majetku nielen z pohľadu financovania obstarania majetku, ale aj z pohľadu daňovej optimalizácie. V minulosti totiž v prípadoch, ak lízingová zmluva trvala kratšie než doba odpisovania majetku na daňové účely (min. ale 60 % z tejto doby), potom bolo možné uplatniť do daňových výdavkov hodnotu hmotného majetku rýchlejšie, ako by to bolo v prípade obstarania rovnakého majetku kúpou.
Hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu (lízingom) po 31. decembri 2011 sa bude odpisovať rovnako ako hmotný majetok obstaraný kúpou a to bez ohľadu na dobu trvania lízingovej zmluvy. Takisto aj hmotný majetok nadobudnutý postúpením zmluvy o finančnom prenájme (lízingovej zmluvy) bude odpisovať nový nájomca počas celej doby odpisovania (čiže akoby obstaral nový majetok) do výšky jeho vstupnej ceny, pričom vstupnou cenou u nového nájomcu sa rozumie výška nesplatenej istiny vrátane finančného vyrovnania uhradeného pôvodnému nájomcovi a odstupného uhradeného pôvodnému nájomcovi. Uvedený postup sa uplatní na majetok, ktorý bol obstaraný formou finančného prenájmu (lízingom) na základe lízingovej zmluvy, uzatvorenej po 31. decembri 2011. Na lízingové zmluvy uzatvorené do 31. decembra 2011 vrátane sa použijú predchádzajúce ustanovenia.

12.04. Nové výkazy Výkaz o príjmoch a výdavkoch Úč. FO 1-01 a Výkaz o majetku a záväzkoch Úč. FO 2-01 pre JU pre obdobie 2012.


09.04. Kópia rozúčtovania vybraného pokladničného dokladu, bankového výpisu, všeobecného dokladu, dodavateľskej alebo odberateľskej faktúry.
1.Kliknite v zozname dokladov pri doklade, ktorý chcete kopírovať ikonku pre úpravu rozúčtovania dokladu.
2.Kliknutím na novú ikonku v úprave rozúčtovania dokladu "kópia dokladu" skopírujete doklad do nového dokladu, kde môžete upraviť dátum,popis i ďalšie údaje.


30.03. Neobmedzený počet automaticky dopĺňaných textov do faktúr, pokladničných a všeobecných dokladov.
1. Predvolené texty do faktúr, pokladničných a všeobecných dokladov si môžete ukladať v databáze Odbzt,faktúry-Nastavenia služby-Predvolené texty na dokladoch
1=odberateľská faktúra text pred položkami,
11=dodávateľská faktúra text pred položkami,
21=príjmový pokladničný doklad účel,
31=výdavkový pokladničný doklad účel,
41=všeobecný interný doklad účel,
Pri nahrávaní faktúry, pokladničného alebo všeobecného dokladu máte prvé štyri texty dostupné pod číslami 1 až 4 a všetky ostatné pod ikonkou "Vybrať predvolený text zo zoznamu".
Do predvolených textov si môžete ukladať často sa opakujúci text na dokladoch, ktorý potom nemusíte vypisovať pri účtovaní dokladu ale ho len vyberiete zo zoznamu.


27.03. Generovanie riadkov súvahy v účtovníctve NO prístupné užívateľsky.
Menu Finančné účtovníctvo-Mesačné spracovanie-Vytvorenie mesačných účtovných zostáv nová ikonka v riadku Súvahy NO "Generovanie riadkov súvahy NO" po odkliknutí sa objaví formular pre zadávanie čísla účtu a čísla riadku pre zadaný účet.


19.03. Aktualizovaný štatistický výkaz ISCP(MPSVR SR) 1-04 TREXIMA pre rok 2012.
1.V štatistických údajoch o zamestnancoch pribudli nové údaje, ktoré požaduje štatistický úrad a v prípade, že máte povinnosť podávať výkaz musíte ich doplniť pred vytvorením výkazu vo formáte XML.
2.Help k vyplneniu nových údajov máte vo formuláry pre úpravu štatistických údajov o zamestnancoch Mzdy - Informácie a výstupy - Štatistika a výkazníctvo - Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 tzv. TREXIMA ikonka Doplňujúce údaje o zamestnancoch .


19.03. Prijatá záloha a odpočítanie a zúčtovanie zálohy na odberateľskej faktúre.
1.Zúčtovanie prijatej zálohy 12000Eur na bankovom výpise pozri príklad dokladu .
2.Zúčtovanie daňového dokladu k zálohe na všeobecnom doklade pozri príklad dokladu .
3.Zúčtovanie odberateľskej faktúry( základ 20000Eur, DPH 4000Eur ) a odpočítanie a zúčtovanie zálohy všetko na odberateľskej faktúre pozri príklad dokladu .


12.03. - Finančný výkaz o úveroch, dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 6 - 01.
1.Účtovníctvo - Mesačné spracovanie - Štatistika a výkazníctvo..
2.Vyberte spracovávaný štvrťrok.
3.Môžete upraviť údaje vo výkaze ( ikonka "Upravit hodnoty" vpravo v riadku ).
4.Nakoniec môžete výkaz vytlačiť vo formáte PDF ( ikonka "Vytlačiť vo formáte PDF" vlavo v riadku )


08.03. -Mzdy - Upravené Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse za obdobie 2012.
1.Mzdy - Informácie a výstupy - Daň z príjmov FO - Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse .
2.Nápočet z mzdového listu, úprava údajov, tlač vo formáte PDF.
3.Zmena oproti potvrdeniu za 2011 - nový riadok "z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd mimo pracovného pomeru".


08.03. -MZDY - Nový zjednodušený jednostranový zápočtový list pri ukončení pracovného pomeru.
1.Mzdy - Informácie a výstupy - Mzdové, evidenčné listy, potvrdenia - Zápočet odpracovaných rokov zamestnanca .
2.V úpravách údajov zatiaľ aj údaje z verzie roku 2011, ktorú môžete aj tlačiť(ikonka tlač do PDF verzia 2011 z pravej strany textu).


07.03. -MZDY - Číslo poistenca vo VŠZP u cudzích štátnych príslušníkov v zamestnaneckom pomere u slovenskej firmy.
1.VŠZP prideľuje cudzím štátnym príslušníkom v zamestnaneckom pomere u slovenskej firmy číslo poistenca, nepoužíva sa rodné číslo tak ako u slovenských zamestnancov.
2.Pre platenie poistného do SP sa u cudzích št.príslušníkov používa rodné číslo.
3.V údajoch o zamestnancoch necháte u cudzieho št.príslušníka rodné číslo a číslo pridelené VŠZP zapíšete do doplňujúcih údajov o zamestnancovi( v úprave údajov o zamestnancovi ikonka DOP ).
4.Ak program zistí pri vytváraní súboru pre elektronickú komunikáciu s VŠZP, že zamestnanec má v doplňujúcich údajoch číslo poistenca ZP použije toto číslo miesto rodného čísla z údajov o zamestnancoch. Pre SP používa ďalej rodné číslo.


05.03. -UCTO - XML súbor Výkaz ziskov a strát a Súvaha .
1.ÚČTOVNÍCTVO-Mesačné spracovanie - Priznanie k dani z príjmov..
2.Môžete vytvoriť XML súbor (ikonka "XML súbor pre elektronické podávanie"), ktorý môžete načítať do aplikácie eDane a odoslať elektronicky.


04.03. -UCTO - XML súbor Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2011 .
1.ÚČTOVNÍCTVO-Mesačné spracovanie - Priznanie k dani z príjmov.. -Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2011
2.Po nápočte údajov a ich prípadnej úprave môžete vytvoriť XML súbor (ikonka "XML súbor pre elektronické podávanie"), ktorý môžete načítať do aplikácie eDane a odoslať elektronicky.


04.03. -MZDY - XML súbor Ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane, úhrne príjmov, zrazených preddavkoch a daňovom bonuse HLASENIEv10_1 .
1.Mzdy - Informácie a výstupy - Daň z príjmov FO - Ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane, úhrne príjmov, zrazených preddavkoch a daňovom bonuse HLASENIEv10_1 .
2.Po nápočte údajov a ich prípadnej úprave môžete vytvoriť XML súbor (ikonka "Vytvoriť hlásenie vo formáte XML"), ktorý môžete načítať do aplikácie eDane a odoslať elektronicky.


01.03. -Ucto - Súvaha a Výkaz ziskov, krížiky zostavená a schválená program zaškrtne ak máte vyplnené dátumy zostavená, schválená.


27.02. -Mzdy,Ucto - POZOR !!! Zmeňte si v údajoch o firme Daňový úrad - namiesto Senica treba nastaviť Trnava..... .


27.02. -Mzdy - Mesačný prehľad o príjmoch, zrazených preddavkoch, zam.prémii a daňovom bonuse PREHLADv12 XML a TXT súbor .
1.Pľatiteľ preddavkov dane z príjmov zo závislej činnosti je povinný od 1.1.2012 podať mesačne Mesačný prehľad o príjmoch, zrazených preddavkoch, zam.prémii a daňovom bonuse PREHLADv12.
2.Mzdy-Mesacne_spracovanie-Mesacne mzdove zostavy(po ostrom spracovani)-Mesačný prehľad o príjmoch, zrazených preddavkoch, zam.prémii a daňovom bonuse PREHLADv12.
3.Môžete vytvoriť XML súbor (ikonka Vytvoriť XML prílohu), ktorý môžete potom načítať do aplikácie eDane.
4.Môžete vytvoriť aj TXT súbor (ikonka Vytvoriť TXT prílohu), ktorý priložíte na médiu (CD, DVD, USB disk) a odovzdáte s papierovým hlásením.


22.02. -Mzdy - Zmena Ročný Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011.
1.Zmena položky "Počet dní zamestnania", ktorá sa vypĺňa za každý mesiac = poisťovne vyžadujú vyplniť počet kalendárnych dní v danom mesiaci, počas ktorých mal zamestnanec pracovný pomer.
2.Príklad - zamestnanec nastúpil 10.3.2011 = bude mať v januáry počet dní=0, február=0dní, marec=22dní, apríl=30dní....
3.Príklad - zamestnanec nastúpil pred rokom 2011 = bude mať v januáry počet dní=31, február(mal nemocenskú 10dní ale tá sa berie ako trvanie prac.pomeru)=28dní, marec=31dní, apríl=30dní....
4.Príklad - zamestnanec nastúpil pred rokom 2011 a ukončil prac.pomer 12.3.2011 = bude mať v januáry počet dní=31, február=28dní, marec=12dní, apríl=0dní....
5.Počet dní sa neznižuje v prípade ak má zamestnanec nemocenské 801,802,803,804... ani materskú dovolenku 811.V týchto prípadoch musí byť "Počet dní zamestnania" v danom mesiaci rovný počtu kalendárnych dní (január=31, februar=28, marec=31....).
6.Špeciálny prípad je len Rodičovský príspevok. V prípade ak je zamestnanec na rodičovskom príspevku musí mať "Počet dní zamestnania"=0.
7.Aby sa všetky tieto zmeny prejavili v ročnom výkaze musíte znovu urobiť nápočet údajov z mzdového listu (ikonka napočítať údaje) - program napočíta príjmy a preddavky za všetkých zamestnancov a všetky ZP. Nemusíte opakovať nápočet pre každú ZP stačí ho urobiť raz.


17.02. - UCTO Dodávateľský dobropis v priznaní DPH od 1.1.2012.
1.Od 1.1.2012 sa zmenilo smerovanie dodávateľských dobropisov do priznania DPH. Nie sú napočítané do riadku 20 alebo 21 podľa sadzby DPH ale sú v riadku 28 priznania so znamienkom plus.
2.Príklad napočítania dodávateľského dobropisu do priznania DPH so zaúčtovaním
MD501 DL321 RDP25 HOD-1000
MD343 DL321 RDP25 HOD -200
môžete vidieť tu
3.Do riadku 28 sa napočítavajú aj dodávateľské ťarchopisy ale so znamienkom mínus.
4.Znamienko plus u dodav.dobropisu je v poriadku pretože podľa poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty je riadok 31 – kladný výsledok (vlastná daňová povinnosť) vypočítaný nasledovným spôsobom: riadok 19 mínus riadok 20, mínus riadok 21, plus alebo mínus riadok 27, plus alebo mínus riadok 28, mínus riadok 29, mínus riadok 30.

17.02. - UCTO Odberateľský dobropis v priznaní DPH od 1.1.2012.
1.Od 1.1.2012 sa zmenilo smerovanie odberateľských dobropisov do priznania DPH. Nie sú napočítané do riadkov 1,3..(základ) 2,4...(dph) podľa sadzby DPH ale sú v riadku 26(základ) a 27(dph) priznania so znamienkom mínus.
2.Príklad napočítania odberateľského dobropisu do priznania DPH so zaúčtovaním
MD311 DL604 RDP55 HOD -500
MD311 DL343 RDP55 HOD -100
môžete vidieť tu
3.Do riadku 26,27 sa napočítavajú aj odberateľské ťarchopisy ale so znamienkom plus.
4.Znamienko mínus u odber.dobropisu je v poriadku pretože podľa poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty je riadok 31 – kladný výsledok (vlastná daňová povinnosť) vypočítaný nasledovným spôsobom: riadok 19 mínus riadok 20, mínus riadok 21, plus alebo mínus riadok 27, plus alebo mínus riadok 28, mínus riadok 29, mínus riadok 30.

10.02. -Mzdy - Mesačný prehľad o príjmoch, zrazených preddavkoch, zam.prémii a daňovom bonuse PREHLADv12 .
1.Pľatiteľ preddavkov dane z príjmov zo závislej činnosti je povinný od 1.1.2012 podať mesačne Mesačný prehľad o príjmoch, zrazených preddavkoch, zam.prémii a daňovom bonuse PREHLADv12.
2.Mzdy-Mesacne_spracovanie-Mesacne mzdove zostavy(po ostrom spracovani)-Mesačný prehľad o príjmoch, zrazených preddavkoch, zam.prémii a daňovom bonuse PREHLADv12.
3.Najprv musíte urobiť nápočet údajov (ikonka Znovu načítať údaje) - program napočíta príjmy a preddavky za všetkých zamestnancov.
4.Po nápočte môžete upravovať údaje v sumárnej strane alebo aj v rozpise za zamestnancov. Program napočítal údaje z mzdového listu takže za normálnych okolností na úpravu údajov nie je dôvod a môžete prejsť k bodu 5 tlač prehľadu.
5.Tlač prehľadu - môžete použiť ikonku Tlač vľavo vedľa textu Mesačný prehľad o príjmoch, zrazených ...
6.Podobne vytlačíte prílohu a potvrdenie o podaní.


06.02. - UCTO Nový Prehľad o penažných tokoch - priama metóda pre rok 2011, podľa opatrenia č.MF/24013/2011-74.
1.ÚČTOVNÍCTVO-Mesačné spracovanie - Priznanie k dani z príjmov.. -Prehľad o peňažných tokoch - priama metóda verzia 2011.
2.Môžete vygenerovať, do ktorého riadku prehľadu chcete napočítať pohyby na účte analyticky alebo synteticky (ikonka vpravo vedľa popisu), riadky prehľadu sú očíslované tak ako idú za sebou v prehľade A1=1.riadok,A21=23.,A22=24.,B19=46.,B=47.,C6=71.,C7=72. a H=80.riadok pre generovanie.
3.Môžete nastaviť údaje minulého obdobia (ikonka úplne vpravo).


01.02. -Mzdy - Nápočet príjmu, odvodov SP a ZP, preddavkov a daňového bonusu do Daňového priznania k dani z príjmov FO typ A za obdobie 2011.
1.Mzdy - Informácie a výstupy - Daň z príjmov FO - Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A .
2.V úprave priznania je ( ikonka Načítať údaje z potvrdenia ), po kliknutí a potvrdení program načíta údaje o príjme, odvodoch SP a ZP, preddavkoch a daňovom bonuse z potvrdenia o príjmoch vybraného zamestnanca z aktuálne nastavenej firmy.


31.01. -Ucto - Upravené Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B za obdobie 2011.
1.Fin.účtovníctvo - Mesačné spracovanie - Priznanie k dani z príjmov - Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B .
2.Nápočet údajov, úprava údajov, tlač vo formáte PDF.
3.Môžete preniesť údaje z priznania FOB za rok 2010(v úprave priznania - ikonka "Načítať hodnoty do FOB z minulého roka").
4.V úprave priznania je zaškrtávacie políčko "Prepočítať hodnoty v riadkoch daňového priznania", ktorého nastavením môžete vypnúť prepočívanie údajov v priznaní FOB.
5.Tlač potvrdenia o podaní Daňového priznanie k dani z príjmov FOB.
Fin.účtovníctvo - Mesačné spracovanie - Priznanie k dani z príjmov - Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B ( ikonka tlaciaren zprava vedľa textu ) .


31.01. -Uctovnictvo - Aktualizovane Danove priznanie Dan z pridanej hodnoty na rok 2012.


28.01. -Mzdy - Ročný Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011.
1.Pľatiteľpreddavkov na ZP za zamestnancov jepovinný do 28.2.2012 podať ročný výkaz do ZP, ak má viac ako 2 zamestnancov musí podať výkaz elektronicky.
2.Mzdy - Informácie a výstupy - Zdravotné poistenie... - Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 .
3.Najprv musíte urobiť (ikonka napočítať údaje) - program napočíta príjmy a preddavky za všetkých zamestnancov a všetky ZP. Nemusíte opakovať nápočet pre každú ZPstačí ho urobiť raz.
4.Po nápočte môžete upravovať údaje v sumárnej strane vybranej ZP alebo aj v rozpise za zamestnancov vo vybranej ZP. Program napočítal údaje z mzdového listu takže za normálnych okolností na úpravu údajov nie je dôvod a môžete prejsť k bodu 5 tlač výkazov.
5.Tlač výkazov - vyberte vo výberovom poli zdravotnú poisťovňu, za ktorú chcete tlačiť výkaz.
Ak máte vo vybranej ZP len jedného alebo dvoch poistencov a nepodávali ste mesačné výkazy elektronicky môžete použiť ikonku Tlač vľavo vedľa textu Ročný Výkaz preddavkov na poistné ...
Ak máte vo vybranej ZP viac ako dvoch poistencov alebo ste podávali mesačné výkazy elektronicky môžete použiť ikonku Tlač vpravo vedľa textu Príloha a vytlačíte si prehľad o príjmoch a preddavkoch zamestnancov vo vybranej ZP a môžete prejsť do bodu 6 a vytvoriť súbor pre elektronické odoslanie výkazu do ZP.
6.Vytvorenie súboru pre el.odoslanie ročnéhovýkazu ZP - vyberte vo výberovom poli zdravotnú poisťovňu, za ktorú chcete vytvoriť súbor.
Kliknite na ikonku "Vytvoriť súbor pre elektronické podanie výkazu" vpravo vedľa textu Príloha.
Program vytvorí súbor, ktorý podobne ako pri mesačnom výkaze preddavkov si stiahnete a uložíte do Vášho PC a odošlete do ZP( prihlásite sa na stránku ZP....).
Vytvorenie, uloženie a odoslanie musíte zopakovať pre každú ZP.


27.01. -Ucto - Upravené Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2011.
1.Fin.účtovníctvo - Mesačné spracovanie - Priznanie k dani z príjmov - Daňové priznanie k dani z príjmov PO .
2.Nápočet údajov, úprava údajov, tlač vo formáte PDF.
3.Môžete preniesť údaje z priznania DPPO za rok 2010(v úprave priznania - ikonka "Načítať hodnoty do DPPO z minulého roka").
4.V úprave priznania je zaškrtávacie políčko "Prepočítať hodnoty v riadkoch daňového priznania", ktorého nastavením môžete vypnúť prepočívanie údajov v priznaní DPPO.
5.Tlač potvrdenia o podaní Daňového priznanie k dani z príjmov DPPO.
Fin.účtovníctvo - Mesačné spracovanie - Priznanie k dani z príjmov - Daňové priznanie k dani z príjmov PO ( ikonka tlaciaren zprava vedľa textu ) .


22.01. -Nahlasovacia povinnost platieb fyzickym osobam - Financne uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Statistika a vykaznictvo
1.Najprv nacitajte udaje z pokladnicnych dokladov ( ikonka nacitat hodnoty ), tie potom mozete upravovat, menit miestne prislusny danovy urad alebo dovod platieb ( ikonka upravit hodnoty ) a nakoniec tlacit zostavu nahlasovacej povinnosti, oddelenu po stranach podla DU.
2.Od 1. 1. 2012 je táto povinnosť upravená už v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v novom § 49a ods. 8 zákona.
3.V roku 2012 dochádza k zmene pri oznamovaní hotovostných platieb uskutočnených fyzickým osobám správcovi dane. Mení sa výška sumy úhrady na 5000Eur, od ktorej vzniká oznamovacia povinnosť, aj termín, do ktorého sa má táto povinnosť vykonať do 31.03.2012.


18.01. -Mzdy - Verzia 2012_02 pre spracovanie vyplat za január až december 2012 .
1.Zmena maximálnych a minimálnych vymeriavacich zakladov do SP a ZP, zmena odpočtu na daňovníka, zmena minimálnej mzdy.
2.Nastavenie parametrov pre rok 2012 si môžete skontrolovať v Mzdy - Nastavenia a služby - Sadzby ZP, SP a dene z príjmov a musia mať hodnoty ako v tejto tabuľke .


14.01. -Mzdy - Upravené Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A za obdobie 2011.
1.Mzdy - Informácie a výstupy - Daň z príjmov FO - Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A .
2.Nápočet údajov, úprava údajov, tlač vo formáte PDF.
3.Môžete preniesť údaje z priznania FOA za rok 2010(v úprave vyhlásenia - ikonka "Načítať hodnoty do FOA z minulého roka").
4.V úprave vyhlásenia je zaškrtávacie políčko "Prepočítať hodnoty v riadkoch daňového priznania", ktorého nastavením môžete vypnúť prepočívanie údajov v priznaní FOA.
5.Tlač potvrdenia o podaní Daňového priznanie k dani z príjmov FO typ A.
Mzdy - Informacie a vystupy - Dan z prijmov FO - Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A ( ikonka tlaciaren hned vedla vyberu zamestnanca ) .


05.01. -Mzdy - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za obdobie 2011.
1.Mzdy - Informácie a výstupy - Daň z príjmov FO - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti .
2.Nápočet údajov, úprava údajov, tlač vo formáte PDF.
3.Ak nechcete prepočítať údaje v RZ zaškrtnite políčko "Neprepočítať zamestnaneckú prémiu, 'milionársku daň' a r18" a potom môžete upraviť hodnoty zam.prémie, odpočítateľnej položky a r18 podľa svojich predstáv bez toho aby ich program znovu prepočítal .
4.Môžete preniesť výsledok ročného zúčtovania dane, daňového bonusu a zamestnaneckej prémie do nahrávania mesačnej dávky miezd 2012 (v úprave RZ - ikonka "Prenos preplatku alebo nedoplatku do mesačnej dávky").
5.Neviete komu ste uz urobili rocne zuctovanie ?
Pozrite si zoznam zamestnancov s prehladom o vykonanych rocnych zuctovaniach dane z prijmu .
Mzdy - Informacie a vystupy - Dan z prijmov FO - Rocne zuctovanie preddavkov na dan z prijmu FO zo zavislej cinnosti ( nova ikonka hned vedla vyberu zamestnanca ) .
Zamestnanci, ktori su oznaceni, ze sa im vykonalo RZ su oznaceni cervene, vystupeni zamestnanci su vyfarbeni sedo.
Cez Ikonky vedla osobneho cisla a mena zamestnanca mozete priamo prejst na tlac pripadne upravu RZ, z upravy RZ mozete naopak naspat skocit priamo do zoznamu RZ ( ikonka vedla popisu " Ročné zúčtovanie dane z príjmu " v hornom riadku obrazovky.
POZOR !!! Polozku Vykonat/Nevykonat rocne zuctovanie dane je dolezite spravne nastavit aby program oznacil vykonanie rocneho zuctovania v Mesačnom prehľade o príjmoch, zrazených preddavkoch, zam.prémii a daňovom bonuse PREHLADv12 .
6.Tlač potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% dane.
Mzdy - Informacie a vystupy - Dan z prijmov FO - Rocne zuctovanie preddavkov na dan z prijmu FO zo zavislej cinnosti ( nova ikonka tlaciaren hned vedla vyberu zamestnanca ) .
Potvrdenie cerpa udaje z riadku 6, 10 a 18 Rocneho zuctovania dane z prijmov .


05.01. -Mzdy - Upravené Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za obdobie 2012.
1.Mzdy - Informácie a výstupy - Daň z príjmov FO - Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti .
2.Nápočet údajov, úprava údajov, tlač vo formáte PDF.
3.Môžete preniesť údaje z vyhlásenia v roku 2011(v úprave vyhlásenia - ikonka "Načítať hodnoty z vyhlásenia z minulého roka").


30.12. -Mzdy - Upravená Žiadosť o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za obdobie 2011.
1.Mzdy - Informácie a výstupy - Daň z príjmov FO - Žiadosť o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti.
2.Nápočet údajov, úprava údajov, tlač vo formáte PDF.


28.12. -Mzdy - Upravené Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse za obdobie 2011.
1.Mzdy - Informácie a výstupy - Daň z príjmov FO - Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse .
2.Nápočet z mzdového listu, úprava údajov, tlač vo formáte PDF.
3.Ak ste zamestnancovi vrátili preplatok ZP dm=954 a hodnota Eur < 0, program pripočíta hodnotu k riadku r01(úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov).
4.Ak ste zamestnancovi zrazili nedoplatok ZP dm=954 a hodnota Eur > 0, program pripočíta hodnotu k riadku r03a(poistné a príspevky) a k riadku r03c(úhrn poistného na ZP).


24.12. -Nastavenie čísiel účtov pre úhradu najpoužívanejšich daní.
1.V Udajoch o firme mozete kliknutím na ikonku "účty DÚ" nastaviť účty pre úhradu daní, ktoré program bude používať od 1.1.2012.
2.Pri vytvorení príkazu na úhradu dane z príjmov zo závislej činnosti z miezd program nastaví variabilný symbolplatby podľa vyhlášky 378/2011, účet, numerický kód, konštantný a špecifický symbol vezme z údajov o firme "účty DÚ".


22.12. -Poznamky k uctovnej zavierke k 31.12.2011 - Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Priznanie k dani z prijmov - Poznámky k Daňovému priznaniu k dani z príjmov PO
1.Mozete upravovat jednotlive polozky Poznamok, nastavovat odstrankovanie pred tlacou polozky Poznamok a rusit tlac polozky ( polozkou Poznamok sa mysli napr. polozka E.1 Dlhodoby nehmotny majetok , kde mozete upravovat nazov tejto polozky ale aj text tejto polozky )
2.Program ma zabudovane tabulky, ktore automaticky vyplni z obratovej predvahy za 12.2011 a saldokonta, tieto tabulky mozete vypnut, od roku 2011 ich program vyplni v Eurach a centoch ( v roku 2010 boli v celych Eurach ).
3.Mozete nacitat standartne Poznamky a tie postupne upravovat
4.Mozete prenasat upravene Poznamky z firmy do firmy a program len prepocita udaje v tabulkach.
5.Pripravuju sa uplne nove Poznamky k DPPO od roku 2012 ( k priznaniu PO za rok 2012 ) sa budu podavat elektronicky.


15.12. - Uctovnictvo,Mzdy,HIM,Sklady,Faktury - VYTVORENIE FIRMY 2012 a PRENOS POCIATOCNYCH STAVOV.
1.Vo verzii 2011_05 a vyssej mozete vytvarat nove firmy pre rok 2012.
2.Vo verzii 2011_05 mozete bez problemov dorobit rok 2011, program si vsetky zmeny medzi rokmi prepina podla vybranej firmy.
3.Postup pre vytvaranie novej firmy roku 2012 a prenos udajov z roku 2011 do roku 2012 najdete tu UCTOVNICTVOHelp - prenos počiatočných stavov účtovníctva MZDYHelp - prenos počiatočných stavov miezd .


07.12. UCTO nastavenie CRV(cislo riadku vo Vykaze ziskov a strat) a CRS(cislo riadku v Suvahe) v uctovej osnove pre konkretny ucet.
1. Hodnoty CRV a CSV nastavujete v Financne uctovnictvo - Nastavenia a sluzby - Uctova osnova stlpce CRV a CSV.
2. Ak nemate spravne nastavene CRV a CRS pre kazdy ucet v uctovej osnove mozu byt Vykaz ziskov a strat a Suvaha nespravne vypocitane.
3. Nakladove a vynosove ucty ( skupina 5,6) musia mat hodnotu CRS=0 a nastavene CRV.
4. Suvahove ucty ( skupina 0,1,2,3,4) musia mat hodnotu CRV=0 a nastavene CRS.
5. Mozete znovu nacitat hodnoty CRV,CRS do vasej uctovej osnovy z inej firmy, kde su spravne hodnoty.
6. Najprv zalohujte uctovu osnovu vo firme kde su spravne hodnoty CRV,CRS - program okrem zalohy vytvori pracovny subor, z ktoreho nacitate hodnoty CRV a CSV.
7. Hodnoty CRV a CSV nacitate vo firme kde chcete opravit hodnoty CRV,CSV Financne uctovnictvo - Nastavenia a sluzby - Uctova osnova - upravit niektory ucet a v uprave ( ikonka Nacitat CRV a CSV pod popisom v stlpci CRV ).


12.11. Rozdelenie zasob podla kodov klasifikacie produkcie CPA v doplnujucich udajoch o skladovych polozkach.
1.V ciselniku materialovych poloziek cez ikonku "Doplnujuce udaje o materialovej polozke" po kliknuti na ikonku program otvori formular pre zadavanie a upravu textu, kde mozete ku kazdej polozke zasob nastavit kod CPA.
3.Ciseknik kodov CPA mate k dispozicii v PDF tvare kliknutim na ikonku "Ciselnik kodov CPA".
4.Mozete vytlacit Zostavu stavu zasob podla kodov CPA - Sklad - Informacie a vystupy - Prehlady a informacie o zasobach - Stav zásob podľa kódov CPA.


12.11. Rozdelenie dlhodobeho majetku podla kodov klasifikacie produkcie CPA v doplnujucich udajoch o majetku.
1.V zozname dlhodobeho majetku v stlpci Osc/Kanc ikonka "Doplnujuce udaje o majetku".
2.Po kliknuti na ikonku program otvori formular pre zadavanie a upravu textu, kde mozete ku kazdej polozke majetku nastavit kod CPA.
3.Ciseknik kodov CPA mate k dispozicii v PDF tvare kliknutim na ikonku "Ciselnik kodov CPA".
4.Mozete vytlacit Inventurnu zostavu majetku podla kodov CPA - Majetok - Informacie a vystupy - Inventurne a evidencne zostavy o majetku - vyberiete triedenie podla kodov CPA.


11.11. Tlac odberatelskych faktur v nemeckom alebo anglickom jazyku.
1. V uprave odberatelskej faktury Odbyt, faktury-Vstup dat-Odberatelske faktury-Uprava faktury mozete nastavit parametre odberatelskej faktury (kliknutim na ikonku "Nastavenie parametre faktury") .
2. Zaskrtavacie policko zahranicna faktura umozni tlacit odberatelsku fakturu okrem slovenskeho jazyka (ikonka "Vytvorit Sk doklad PDF") aj v nemeckom alebo anglickom jazyku (ikonky "Vytvorit D doklad PDF" a "Vytvorit GB doklad PDF") vo formulary pre upravu odber.faktury.


11.11. Nastavenie dalsich parametrov pre odberatelsku fakturu.
1. V uprave odberatelskej faktury Odbyt, faktury-Vstup dat-Odberatelske faktury-Uprava faktury mozete nastavit parametre odberatelskej faktury (kliknutim na ikonku "Nastavenie parametre faktury") .
2. Zaskrtavacie policko pre text nad polozkou umozni zadavat a tlacit na fakture textovy riadok nad kazdou polozkou faktury kde mozete ulozit rozne udaje k fakturovanej polozke ( vyrobne cislo, zarucnu lehotu.....).
3. Nastavenie maximalnej dlzky textu polozky umozni zadavat dlhsi az 80 znakovy popis polozky sluzieb.


21.10. - Automatická úprava HV v Súvahe zaokrúhlenej na celé Eur podľa Súvahy v Eur a centoch
Zaokrúhlením hodnôt na celé Eura v jednotlivých riadkoch Súvahy sa často stáva, že po výpočte sumárnych riadkov Súvahy a hospodárskeho výsledku v r.87 sa nerovná vypočítaný HVýsledok zo zaokrúhlenej Súvahy HVýsledku z nezaokrúhlenej Súvahy. Nie je to účtovná chyba ale ak chcete aby sa obe čísla zhodovali, ponúkame následujúce riešenie.
1.V parametroch Účtovníctva nastavte číslo riadku aktív v Súvahe kam má program zúčtovať rozdiel HV po zaokrúhlení Súvahy.
2.Spracujte najprv v mesačných zostavách Súvahu v Eur a centoch ( program si zapamata zaokrúhlený HV z r.87 ).
3.Spracujte Súvahu v celých Eur ( program upravi hodnotu v riadku, ktory ste nastavili v parametroch tak aby sa rovnal HV v centoch aj v celých eurách).
4.Program si hodnotu HV zo Súvahy v Eur a centoch pamätá len 4 minúty, takže po prípadných úpravách alebo opakovaní vytvárania zaokrúhlenej Súvahy musíte opakovane najprv vytvoriť nezaokrúhlenú súvahu.
5.Ak program nenájde uloženú hodnotu HV nezaokrúhlenej Súvahy alebo je staršia ako 4 minúty alebo z iného účtovného mesiaca, vytvorí zaokrúhlenú súvahu s HV bez ohľadu na hodnotu HV v nezaokrúhlenej Súvahe.


16.10. Vlozenie JPG loga pre odberatelske faktury a JPG peciatky pre odberatelske faktury .
1. V uprave odberatelskej faktury Odbyt, faktury-Vstup dat-Odberatelske faktury-Uprava faktury mozete vlozit JPG logo a peciatku (kliknutim na ikonku "Nastavenie parametre faktury") .
2. Tlac loga mozete vypnut pomocou zaskrtavacieho policka v boxe nastavenie faktury.
3. Tlac peciatky mozete vypnut pomocou zaskrtavacieho policka vo formulare pre vstup poloziek faktury.
4. Pre logo aj peciatku mozete nastavit rozmer (sirka x vyska) a umiestnenie na stranke ( zhora a zlava). Ak nenastavite rozmery a umiestnenie peciatky program vypocita sam umiestnenie peciatky za poslednym riadkom faktury.
5. Nastavenie maximalnej dlzky textu polozky je zatial nefunkcne a plati standartna dlzka 40 znakov.
6. Zaskrtavacie policka pre text nad a pod polozkou je zatial nefunkcne.


10.10. -MZDY Tlac a mailovanie vyplatnej pasky pre jedneho zamestnanca za vybrane obdobie.
1. V menu Mzdy - Informacie a vystupy - Mzdové, evidenčné listy, potvrdenia mozete tlacit jednu Vyplatnu pasku pre vybraneho zamestnanca a vybrane uctovne obdobie, kliknutim na ikonku .
2. V menu Mzdy - Informacie a vystupy - Mzdové, evidenčné listy, potvrdenia mozete odmailovat Vyplatnu pasku pre vybraneho zamestnanca a vybrane uctovne obdobie, kliknutim na ikonku .
3.Musite vyplnit udaj email c.3 v Ciselniky a udrzba - Udaje o firme email c.3, z ktoreho zamestnanec dostane mail s vyplatnou paskou.
4. Mozete zmenit poradie vo vybere zamestnancov z vyberoveho v menu Mzdy - Informacie a vystupy - Mzdové, evidenčné listy, potvrdenia, kliknutim na ikonku program zoradi ponuku nie podla priezviska ale podla os.cisla.


06.10. Zalohovanie Uctovnictva, Miezd, Skladov a Majetku do txt suborov na lokalny disk.
1. V jednotlivych podsystemoch v ....-Ciselniky a udrzba-Zalohovanie dat, mozete zalohovat data z webu na Vas lokalny disk do txt suboru.


30.09. Vlozenie JPG hlavicky pre faktury a uctovne doklady.
1. V udajoch o firme mozete vlozit JPG hlavicku do vybranej firmy, ktoru program potom tlaci na uctovne doklady.
JPG hlavička

2. Mozete vybrat typy dokladov (dodav.faktúry, odber.faktúry, pokladničné, bankové alebo všeobecné doklady), na ktorych hlavicku chcete/nechcete tlacit.
ODB DOD POK BAN VSE


30.08. Evidencia upomienok odberatelskych faktur vytlacenych na papier a poslanych emailom.
1. Vo formulary pre tlac upomienok mozete vytlacit zoznam upomienok za vsetkych odberatelov, kliknutim na ikonku ZUTlac upomienok
2. Kliknutim na ikonku Tlac upomienok za vybrane ICO vedla nazvu odberatela vo formulary pre tlac upomienok mozete vytlacit upomienky za jedno ICO rozpisane az na faktury, ktore boli na upomienke.


17.08. Nove funkcie prenosu udajov do Evidencneho listu z minulych rokov.
1. V Udajoch o firme musite nastavit polozku "Cislo firmy minuly rok" na hodnotu cisla firmy, v ktorej spracovavate rok 2010 a podobne vo firme roku 2010 musite mat nastavenu firmu minuleho roka 2009.
2. Vo firme roku 2011 vo formulary pre vstup a upravu udajov evidencneho listu mozete napocitat udaje aktualneho roka 2011 kliknutim na ikonku Znovu načítať hodnoty roku 2011 do evidenčného listu Načítaj 2011.
3. Vo firme roku 2011 vo formulary pre vstup a upravu udajov evidencneho listu mozete nacitat celi evidencny list z firmy roku 2010 aj s udajmi zo starsich rokov ak ste ich mali vyplnene v roku 2010 kliknutim na ikonku Celý Načítať hodnoty celého evidenčného listu z minulého roku - všetky vyplnené roky
4. Vo firme roku 2011 vo formulary pre vstup a upravu udajov evidencneho listu mozete nacitat udaje z mzdoveho listu firmy roku 2010 kliknutim na ikonku 2010/23 Načítať hodnoty evidenčného listu 
z minulého roku 2010 firma č.23 - len hodnoty roku 2010, kde 2010 je rok a 23 je cislo firmy minuleho roku nastavene v udajoch o firme v roku 2011.
5. Program ponukne tolko ziaroviek na prenos udajov konkretneho roka kolko ich mate nastavenych v udajoch o firme postupne podla rokov dozadu.
6. Napocitane udaje mozete vsetky vymazat ikonkou Del Zmazať hodnoty celého evidenčného listu a potom napocitat znovu.


16.08. - Ročný výkaz o úplných nákladoch práce UNP 1-01 -> Mzdy - Informacie a vystupy - Statistika a vykaznictvo
1.Napocet udajov cez EkoRobota.
2.Moznost upravovat hodnoty vo vykaze a tlacit vo formate PDF.


03.08. - UCTO Nova zostava v jednoduchom uctovnictve - rozbor prijmov a vydavkov po mesiacoch s vypocitanym danovym zakladom.
1.Financne uctovnictvo-Mesacne spracovanie-Vytvorenie mesacnych uctovnych zostav-Mesačný prehľad príjmov a výdavkov započítateľných do daňového základu.
2.Program sumarizuje zapocitatelne prijmy a vydavky(v uctovej osnove ZAP=1) kazdy uctovny mesiac v zvlast stlpci od januara az po december a spolu.
3.Zostavu mozete vytlacit aj s nazvom u kazdeho pohybu.


03.08. - Kniha jazd nove funkcie generovania knihy jazd.
1.Program vygeneruje knihu jazd za vybrany uctovny mesiac podla zadanych kilometrov ubehnutych v mesiaci, konecneho stavu kilometrov na tachometry ku koncu mesiaca alebo spotrebovanych litrov PHM v mesiaci.
2.Ak sledujete nakup PHM podla vozidiel program sam napocita nakup v Eurach a vypocita spotrebovane litre a k nim normovanu spotrebu.
3.Kompletny navod na pouzivanie knihy jazd najdete tu


02.08. -UCTO,FAKT Volitelna moznost zobrazovat informativny prepocet konverznym kurzom na Sk na pokladnicnych dokladoch a odberatelskych fakturach.
1.V Udajoch o firme mozete zvolit vypnutie/zapnutie zobrazovania informativneho prepoctu konverznym kurzom na Sk Uctovnictvo-Ciselniky a udrzba-Udaje o firme kliknutim na ikonku "Prepočet na Sk ÁNO/NIE na dokladoch" vpravo hore vypnete/zapnete zobrazenie inf.prepoctu na Sk na pokladnicnych dokladoch a odberatelskych fakturach.


31.07. -MZDY Novy papierovy mesacny vykaz preddavkov na ZP pre poistovnu Dovera a Union.
1.Uz aj Dovera a Union ZP sa rozhodli tiez setrit nase lesy a spojili mesacny vykaz s prilohou na jeden papier ( samozrejme len ak mate menej ako troch zamestnancov, lebo ak mate uz troch musite od 1.5.2011 podavat mesacny vykaz elektronicky).
2.V programe mozete tlacit povodny mesacny aj prilohu ak si zakladate aj papierovu formu v menu Mzdy-Mesacne spracovanie- vykazy pre Zdravotne poistovne-ikonka v riadku ZP z lavej strany textu "Mesacny vykaz".
3.Ak mate jedneho alebo dvoch zamestnancov novy tvar si vytlacite po ostrom spracovani miezd v menu Mzdy-Mesacne spracovanie- vykazy pre Zdravotne poistovne-ikonka v riadku ZP z pravej strany textu "Mesacny vykaz".
4.Na papierovom mesacnom vykaze u vsetkych troch ZP pribudla od 1.8.2011 povinna nova polozka Pocet vsetkych zamestnancov poistenych vo vsetkych ZP.


31.07. Mzdy - ZP upravili strukturu suboru pre elektronicke podavanie mesacneho vykazu a prilohy.
1.Povinne musi byt vyplneny udaj email a telefon platitela poistneho - program ho berie z Ciselniky a udrzba - Udaje o firme telefon a email c.1.
2.Nova povinna polozka v 2. vete zahlavia c.20 Pocet vsetkych zamestnancov poistenych vo vsetkych ZP.
3.Ukoncenie vsetkych viet znakom "|".
4.Vsetky hlasenia od 1.8.2011 aj opravne za predchadzajuce obdobia sa odosielaju v novej strukture.


31.07. -MZDY ZP zacali kontrolovat poistencov v prilohe mesacneho vykazu na register poistencov takze pri odosielani mesacneho vykazu za 7.2011 treba skontrolovat chybove hlasenia.
Pozor na jeden specialny pripad a to prechod z materskej dovolenky na rodicovsky prispevok.
Ak je zamestnanec na materskej ma byt v prilohe ZP ak na rodicovskej nie . Ked mu skonci materska a zacne rodicovska tak podla ZP konci poistenie a vyzaduje sa pri nahlaseni konca materskej rovnaky znak ako pri ukonceni pracovneho pomeru teda 2K.
U Vas samozrejme pracovny pomer dalej pokracuje.
V udajoch o zamestnancovi treba docasne zmenit cislo poistovne na nulu (ZP=0), kde budete mat takychto zamestnancov, ktori nebudu prechodne v prilohe.
Ked sa vratia do zamestnania znovu ich nahlasite ako zaciatok poistenia a zmenite naspat ZP.
Ak by ste zabudli nahlasit zacatie poistenia alebo zmenit ZP v udajoch o zamestnancoch, register Vas znovu upozorni.
Doterajsiu ZP si mozetet poznacit v doplnujucich udajoch o zamestnancovi - nova funkcia v programe - pozri 30.07. MZDY Doplnujuci text o zamestnancovi.


30.07. -MZDY Export suboru pre elektronicku komunikaciu s DDP .
1.Ak komunikujete s DDP mozete namiesto papierovych vykazov posielat elektronicke subory.
2.Mzdy-Mesacne_spracovanie-Mesacne mzdove zostavy(po ostrom spracovani)-ikonky uplne vpravo v riadku Zostava DDP.
3.Program vytvori export pre DDP AXA, TATRA a ING TATRY SYMPATIA - nazov DDP v ciselniku musi byt tak ako je predpisany v tomto riadku.


30.07. -MZDY Doplnujuci text o zamestnancovi.
1.Ku kazdemu zamestnancovi mozete ulozit doplnujuci text v neobmedzenom rozsahu.
2.Vo formulary pre upravu udajov o zamestnancovi (nova ikonka vpravo vedla ulozenych obrazkov).


30.07. -MZDY Zmeny v subore pre elektronicke odosielanie Mesacneho vykazu do ZP.
Zmeny vo vykazovaní predavkov na poistné.
Dátum publikovania: 30.6.2011MU ÚDZS č. 3/3/2008 účinné od 31.5.2011.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s účinnosťou od 31.05.2011 novelizoval Metodické usmernenie (ďalej len "MU") č. 3/3/2008 "Spôsob a forma vykazovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie". Zmeny v MU 3/3/2008 sa týkajú dátového rozhrania dávky 514:
V 1. vete záhlavia dávky sa zmenili nepovinné položky č. 7 (telefón) a položka č. 9 (email) na povinné položky. Tieto položky sa uvádzajú ako povinné od účinnosti MU 3/3/2008.
V 2. vete záhlavia dávky sa zmenili nepovinné položky č. 10 (Skutočná výška príjmu celkom - zamestnanci bez ZP) a položka č. 11 (Skutočná výška príjmu celkom - zamestnanci so ZP) na povinné. V dávkach odoslaných do 31.7.2011 sa tieto položky ako povinné nevykazujú. V dávkach odoslaných od 1.8.2011 platitelia položky č. 10 a 11 uvádzajú.
V 2. vete záhlavia dávky pribudla nová povinná položka č. 20 (Celkový počet zamestnancov prihlásených vo všetkých zdravotných poisťovniach). V dávkach odoslaných do 31.7.2011 sa táto položka nevykazuje. V dávkach odoslaných od 1.8.2011 platitelia položku č. 20 uvádzajú.
Ďakujeme za spoluprácu.
Autor: Sekcia zdravotného poistenia.
Kontakt: infolinka@vszp.sk.


11.07. -UCTO Prehlad o uhradach faktur odberatelskych aj dodavatelskych, do lehoty alebo po lehote splatnosti.
1.V ponuke programu Uctovnictvo-Informacie a vystupy-Odberatelske a dodavatelske Saldokonto nova ikonka UHR, ktora vytvori zostavu o uhradach faktur rozdelenych podla doby kedy boli zaplatene ( do lehoty alebo po lehote ).
2.Zostavu mozete vytvorit pre vybrany ucet( 311,321...) a vybrane ICO dodavatela, odberatela.


10.07. - Mzdy od 1.7.2011 zmena vysky danoveho bonusu ( az vo vyplate za jul 2011 ).
Danovy bonus mesacne na 1 dieta = 20.51 €


27.06. -MZDY Novy papierovy mesacny vykaz preddavkov na ZP pre poistovnu VSZP.
1.VSZP sa rozhodla tiez setrit nase lesy a spojila mesacny vykaz s prilohou na jeden papier ( samozrejme len ak mate menej ako troch zamestnancov, lebo ak mate uz troch mali by ste podavat mesacny vykaz elektronicky).
2.V programe mozete tlacit povodny mesacny aj prilohu ak si zakladate aj papierovu formu v menu Mzdy-Mesacne spracovanie- vykazy pre Zdravotne poistovne-ikonka v riadku VSZP z lavej strany textu "Mesacny vykaz".
3.Ak mate jedneho alebo dvoch zamestnancov novy tvar si vytlacite po ostrom spracovani miezd v menu Mzdy-Mesacne spracovanie- vykazy pre Zdravotne poistovne-ikonka v riadku VSZP z pravej strany textu "Mesacny vykaz".


24.06. Mzdy - VSZP upravila strukturu suboru pre elektronicke podavanie mesacneho vykazu a prilohy.
1.Povinne musi byt vyplneny udaj email platitela poistneho - program ho berie z Ciselniky a udrzba - Udaje o firme email c.1.


20.05. Mzdy - upraveny elektronicky RLFO a papierovy RLFO do Socialnej Poistovne na rok 2011.
Mzdy - Vstup dat - Zoznam zamestnancov ikonka pri mene zamestnanca prepne do davky601 pre ZP a tlacitkom prepnut do Socialnej Poistovne prejdete do formulara pre vytvaranie RLFO v elektronickom alebo papierovom( len pre firmy do 8 zamestnancov) tvare.


15.05. -UCTO Povodny tvar zostavy Saldokonta totozny so zostavou z programu DOS verzie SECOM.
1.V ponuke programu Uctovnictvo-Informacie a vystupy-Odberatelske a dodavatelske Saldokonto su dve nove ikonky OSV(vsetko) a OSN(nesparovane), ktore vytvoria zostavy totozne so zostavami z programu DOS verzie SECOM.
2.Zostava je tak ako v programe SECOM vzdy len v aktualnom stave saldokonta nema vplyv nastavenie obdobia ale len uctu.


05.05. -MZDY Novy papierovy mesacny vykaz preddavkov na ZP pre poistovnu UNION.
1.ZP UNION sa rozhodla setrit nase lesy a spojila mesacny vykaz s prilohou na jeden papier ( samozrejme len ak mate menej ako troch zamestnancov, lebo ak mate uz troch mali by ste podavat mesacny vykaz elektronicky a tam ziadna zmena nie je).
2.V programe mozete tlacit povodny mesacny aj prilohu ak si zakladate aj papierovu formu v menu Mzdy-Mesacne spracovanie- vykazy pre Zdravotne poistovne-ikonka v riadku ZP UNION z lavej strany textu "Mesacny vykaz".
3.Ak mate jedneho alebo dvoch zamestnancov novy tvar si vytlacite po ostrom spracovani miezd v menu Mzdy-Mesacne spracovanie- vykazy pre Zdravotne poistovne-ikonka v riadku ZP UNION z pravej strany textu "Mesacny vykaz".


02.05. -MZDY Zamestnanci s nepravidelnym prijmom prac.pomer=51 nie su v mesacnom vykaze SP.
1.Zamestnanci, ktory maju nepravidelny prijem podla zakona o SP(mandatne zmluvy...) musia mat nastaveny prac.pomer=51.
2.Nepravidelny prijem nahrate v mesacnej davke na dm=151 aj s datumom od a do, za ktore sa prijem vyplaca.
3.V parametroch miezd nastavite parameter Zamestnanci s nepravidelným príjmom:=1 .
4.Program takto oznaceneho zamestnanca nezahrnie do mesacneho vykazu SP ani prilohy ani el.suboru .
5.Takto oznaceneho zamestnanca musite nahlasit elektornicky do SP zvlast, ako zamestnanca s nepravidelnym prijmom .


21.04. -UCTO Pre NeziskoveOrganizacie NO mozete v ciselniku zakaziek oznacit hlavnu cinnost=0,1 a podnikatelsku cinnost=2 v stlpci Cinn.
Program potom vo vykaze Výsledovka Úč NUJ 2-01 príloha č.2 k opatreniu č. MF/25682/2007-74 rozdeli naklady a vynosy do stlpcov hlavna cinnost a podnikatelska cinnost.


21.04. -MAJETOK V inventurnej zostave dlhodobeho a drobneho majetku mozete nastavit datum inventury a zlozenie inventurnej komisie.


21.04. -MAJETOK V zozname pohybov dlhodobeho majetku mozete tak ako v zozname pohybov drobneho majetku vytlacit zoznam vsetkych rocnych pohybov v majetku.


21.04. -MAJETOK Vo vyberovej zostave mozete zadavat dve podmienky na vyber zo suboru majetku.
1.Program zoberie do zostavy polozky, ktore vyhovuju obom podmienkam.


21.04. -UCTO Doplnujuci text na prikaz na uhradu.
1.Ku kazdemu riadku prikazu na uhradu mozete zadat doplnujuci text, ktory popisuje danu uhradu.
2.Program vytlaci doplnujuci text na prikaz na uhrady ( druha ikonka Tlac v hlavicke prikazu na uhradu, nie v zozname prikazov).
3.Program doplni text do exportu pre TatraBanku.


12.04. -SKLAD Tlac prijemok, vydajok od cisla dokladu po cislo dokladu v tvare PDF.
1.Do vyhladavacej polozky pre cislo dokladu v zozname dokladov zadajte podmineku pre cisla dokladov v tvare napr. 710018-710020.
2.Kliknutim na ikonku Zoznam dokladov za 1.2011 v tvare PDF program ponukne na tlac vsetky skladove doklady v zadanom rozsahu bez ohladu na nastavene uctovne obdobie.


12.04. -MZDY - Oznacenie mesacneho vykazu, prilohy a elektronickeho suboru ZP priznakom N=riadny alebo O=opravny.
1.V menu Mzdy-Mesacne spracovanie-Vykazy pre Zdravotne poistovne mozete oznacit vyberom mesacny vykaz, prilohu a elektronicky suboru ZP priznakom N=riadny alebo O=opravny.
2.Vyber v prvom riadku plati pre vsetky Zdravotne poistovne.


01.04. -MZDY - Odvody do ZP a SP v pripade, ze zamestnanec konci pracovny pomer v priebehu mesiaca napr. k 7.3.2011 a ma odstupne dm=130.
1.Do ZP ide odvod z celeho zakladu ( maximalne z 2233,50Eur ) aj ked bol zamestnanec poisteny len 7 dni.
2.Do SP ide len odvod zo zakladu prepocitaneho na pocet dni (7dni) poistenia v Soc.poistovni.
3.Napriklad ak ma zamestnanec odstupne 2500Eur a od 1.3.2011 do 7.3.2011 maroduje dm=801 a od 7.3.2011 ma ukoncenie prac.pomeru tak do SP neodvedie ani cent. Neviem ci to takto ako to momentalne vyklada SP nasi zakonodarci chceli ale urcite sa to coskoro zmeni.
4.V ZP je ina situacia, ak ma zamestnanec odstupne dm=130 2500Eur a od 1.3.2011 do 7.3.2011 maroduje dm=801 a od 7.3.2011 ma ukoncenie prac.pomeru tak do ZP odvedie z max.zakladu ZP 2233,50Eur. Pri rocnom zuctovani ZP sa pripadne rozdiely vyrovnaju.


01.04. -MAJETOK - V dlhodobom majetku doplnujuci text ku kazdej polozke neobmedzene dlhy.
1.V zozname dlhodobeho majetku v stlpci Osc/Kanc nova ikonka "Doplnujuce udaje o majetku".
2.Po kliknuti na ikonku program otvori formular pre zadavanie a upravu textu.


08.04. -UCTO - Novy vykaz Súvaha Úč POD 1 - 01 verzia UVPOD1v11 pre rok 2011.
1.Pribudli nove riadky, program si v uctovej osnove sam zaktualizuje generovanie crs=??? podla novej suvahy.
2.Program si sam posunie nacitane hodnoty bezprostredne predchadzajuceho obdobia z roku 2010.


24.02. -MZDY - Uprava Ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane, úhrne príjmov, zrazených preddavkoch a daňovom bonuse HLASENIEv10 Mzdy - Informacie a vystupy - Dan z prijmov FO - Ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane, úhrne príjmov, zrazených preddavkoch a daňovom bonuse HLASENIEv10 ( napocet udajov z kmenovych, uprava, tlac vykazu, tlac potvrdenia o podani, tlac prilohy, vytvorenie media k prilohe ) .
V prilohe teraz mozete upravovat aj pocet deti na danovy bonus a oznacenie zuctovane v mesiacoch ( ikonka "Upravit prilohu hlasenia" vedla ikonky na tlac prilohy ) .
POZOR !!! Zmeny, ktore urobite v prilohe program nenapocitava do sumarnej strany hlasenia .
POZOR !!! Zmeny, ktore urobite v prilohe mozete vytlacit. Ak znovu kliknete na ikonku "Znovu napocitat hodnoty z miezd" program napocita hodnoty jednotlivych poloziek z miezd a zrusi Vase upravy.


10.02. - Mzdy Novy formular pre oznamenie vysledku rocneho zuctovania ZP zamestnancovi.
1.Mzdy - Informacie,vystupy - Zdravotne poistenie, potvrdenia, ziadosti RZ - Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca .
2.Napocet udajov, uprava udajov a tlac formulara .


10.02. - Mzdy Nove formulare pre rok 2011.
1.Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku .
2.Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti .


09.02. - MZDY Zmena v ciselniku pracovnych pomerov .
1.Pracovny pomer 31 = Invalidny dochodca ZPS do 70%.
2.Pracovny pomer 32 = Invalidny dochodca ZPS nad 70%, neplati do fondu PvN.


08.02. - Problem so zauctovanim Miezd .
1.V prípade, že pri prenose ciselnikov miezd z roku 2010 do roku 2011 program nepreniesol spravne zauctovanie miezd, mozete ho znovu preniest z firmy minuleho roka.
2.Postup - Mzdy - Nastavenia a sluzby - Uctovanie miezd , kliknete na ikonku "prenos uctovania z minuleho roka (vpravo hore)".
3.Nespravny prenos uctovania miezd sa prejavuje tak, ze program nezauctuje mzdy do uctovnictva .


08.02. - Zmena v Ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti .
1.V prípade, že zamestnanec uplatnuje a má vypočítanú zamestnaneckú prémiu, program netlačí do ročného zúčtovania nezdaniteľné časti.
2.V úpravách necháte nezdaniteľné časti zadané, program v prípade vypočítanej zam.prémie ich nebude tlačiť do RZ.
3.Ak máte už RZ vytlačené, nie je to pravdepodobne kritická chyba ak tam máte vytlačené aj nezdaniteľné časti, táto úprava sa objavila až v novom daňovom priznaní FO typ A za rok 2010, ktoré je dostupné na www.drsr.sk .


29.01. - Automaticky prepocet zostatku saldokonta v cudzej mene na kurz k 31.12. zauctovanie kurzoveho rozdielu ku koncu roka.
1.Vo vseobecnych dokladoch vytvorite novy doklad s datumom, s ktorym chcete uctovat kurzove rozdiely
2.Informácie a výstupy - Ucty vedene v cudzej mene - Saldokonto v cudzej mene - zaskrtnete prepocet na kurz a zadate kurz k 31.12. a po kliknuti na saldokonto html zadate cislo vseobecneho dokladu, program bude donho zapisovat uctovne pohyby
3.Po kliknutim na hodnotu rozdielu medzi sucasnou hodnotou v Eur a hodnotou prepocitanou zadanym kurzom , program doplni hodnoty uctov,ICO,Faktura a rozdiel do prislusnych poloziek vstupu
4.Kliknutim na ikonu robota, program zapise polozku do dokladu a zobrazi vsetky polozky vseobecneho dokladu
5.Ak chcete aby sa zauctovana polozka kurzoveho rozdielu zobrazila v zostave kliknite na ikonku zoznamu vo vrchnom riadku okna, tu mozete zostavu saldokonta aj vytlacit
6.Kliknutim na odkaz pri hodnote ICO, program zobrazi len faktury pre vybrane ICO28.01. -Aktualizovane Potvrdenia a Rocne zuctovania ZP za rok 2010.
Mzdy - Informacie,vystupy - Zdravotne poistenie, potvrdenia, ziadosti RZ
1.Musite vybrat zamestnanca,ktoremu idete tlacit potvrdenie alebo ziadost na RZZP alebo vytvorit rocne zuctovanie typ A alebo S.
2.Najprv musite napocitat udaje z mzdoveho listu - ikonka nacitat hodnoty uplne vpravo v prislusnom riadku.
3.Potom mozete upravovat hodnoty v tlacive - ikonka upravit hodnoty a nasledne tlacit tlacivo.
4.Program pri nacitani hodnot nacitava vzdy len vybraneho zamestnanca ostatnych nemeni .
5.Ak po upravach hodnot znovu kliknete na nacitanie hodnot program odtrani vase upravy u vybraneho zamestnanca .
6.Tento rok aj nove tlacivo Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov .
a) Najprv musite vytvorit rocne zuctovanie typ A alebo S pre zamestnancov .
b) Vyberiete zdravotnu postovnu a nechate nacitat hodnoty do tlaciva .
c) Kliknete na upravu prilohy oznamenia a kliknete nacitanie udajov z roc.zuctovani A alebo S ( program nacita do prilohy vsetkych zamestnancov z rocnych zuctovani A a S, ktory tam maju nahrate nejaky uhrn prijmov alebo preddavok za zamestnanca alebo zamestnavatela a patria do vybranej ZP ) .
d) Nacitane hodnoty mozete dalej upravovat a mazat.
e) Upravene hodnoty mozete nacitat do sumarnej strany ( ikonka nacitanie hodnot z prilohy vo formulary uprava Oznamenia...).


28.01. -Aktualizovane Danoveho priznanie PO za rok 2010.
Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Priznanie k dani z prijmov


25.01. -Uctovnictvo - Aktualizovane Danove priznanie Dan z pridanej hodnoty na rok 2011.


24.01. -Mzdy - Verzia 2011_02 pre spracovanie vyplat za rok 2011 .
1.Zmena maximalnych a minimalnych vymeriavacich zakladov do SP a ZP, zmena odpočtu na daňovníka, zmena min.mzdy.
Parametre 2011
Fond %Zamestnanec %Zamestnávateľ Maximálny VZ Eur Minimálny VZ Eur
ZP Zdravotné poistenie 4.00 10.00 2233.50 0.00
ZP Zdravotné poistenie - znížené sadzby 2.00 5.00 IČZ: 1234567890
NP Nemocenské poistenie 1.40 1.40 1116.75 0.00
DP Starobné poistenie 4.00 14.00 2978.00 0.00
DP Invalidné poistenie 3.00 3.00 2978.00 0.00
PvN Poistenie v nezamestnanosti 1.00 1.00 2978.00 0.00
UP Úrazové poistenie 0.00 0.80 9999999.00 0.00
GF Garančné poistenie 0.00 0.25 1116.75 0.00
RF Poistenie do rezervného fondu 0.00 4.75 2978.00 0.00
Daňový bonus mesačne Eur 20.02
Nezdaniteľná časť na daňovníka mesačne Eur 296.60

2.Zmena zaokruhlovania odvodov do SP na cele eurocenty nadol.
3.Zmena nastavenia odvodov do fondov v mzdovych zlozkach, ak je polozka zdanovana td=1 program nastavi odvod do vsetkych fondov ZP a SP.
4.Vytlacte a skontrolujte si prosim nastavenie odvodov do SP a ZP v ciselniku mzdovych zloziek Mzdy-Nastavenia a sluzby-Ciselnik mzdovych zloziek - ikonka Tlaciaren vlavo hore ( ciselnik mzdovych zloziek je u kazdeho uzivatela specificky, skontrolujte ci u vsetkych zdanovanych poloziek je nastaveny odvod do SP a ZP ).
5.Od 1.1.2011 zrusena zrazkova dan.
6.Nove položky v číselníku pracovných pomerov, ktore pouzijete pre zamestnancov s pravidelnym mesacnym prijmom (pomer=50) a s nepravidelnym mesacnym prijmom (pomer=51) ak vykonavaju funkciu na zaklade mandatnej zmluvy alebo na zaklade prikaznej zmluvy.
Jedna sa o konatelov sro, spolocnikov sro, clenov dozornej rady a inych statutarnych prganov ak vykonavaju cinnost na zaklade mandatnej zmluvy alebo na zaklade prikaznej zmluvy ( nie na zaklade pracovnei zmluvy ) a musite ich znovu prihlasit do SP a ZP a v prilohe vykazov do SP a ZP budu mat dva riadky.
V udajoch o zamestnancoch budu mat dve osobne cisla. Jedno na prijmy z pracovneho pomeru s prac.pomerom=1 alebo 0 a druhe osobne cislo bude mat nastaveny pracpomer=50 alebo 51, podla toho ci ide o pravidelne ci nepravidelne prijmy.
číslo názov §Zák.práce Odvody do fondov Uprav Zmaž
31 Zamestnanec InvDôchodok Zamestnanec ZP1,NP1,SP1, IP0,PN1,UP0, GF0,RF0
Firma ZP1,NP1,SP1, IP0,PN1,UP1, GF1,RF1
50 Kon.Spol.Štat.PravidelnýPríjem Zamestnanec ZP1,NP1,SP1, IP1,PN1,UP0, GF0,RF0
Firma ZP1,NP1,SP1, IP1,PN1,UP0, GF0,RF1
51 Kon.Spol.Štat.NepravidelnýPríjem Zamestnanec ZP1,NP0,SP1, IP1,PN0,UP0, GF0,RF0
Firma ZP1,NP0,SP1, IP1,PN0,UP0, GF0,RF1

7.Nove položky v číselníku mzdovych zložiek, ktore pouzijete pre vyplacanie prijmu pre zamestnancov s pravidelnym mesacnym prijmom (dm150) a s nepravidelnym mesacnym prijmom (dm151) ak vykonavaju funkciu na zaklade mandatnej zmluvy alebo na zaklade prikaznej zmluvy.
Jedna sa o konatelov sro, spolocnikov sro, clenov dozornej rady a inych statutarnych prganov ak vykonavaju cinnost na zaklade mandatnej zmluvy alebo na zaklade prikaznej zmluvy ( nie z pracovneho pomeru ) a musite ich znovu prihlasit do SP a ZP a v prilohe vykazov do SP a ZP budu mat dva riadky.
V udajoch o zamestnancoch budu mat dve osobne cisla. Jedno na prijmy z pracovneho pomeru s prac.pomerom=1 alebo 0 a druhe osobne cislo bude mat nastaveny pracpomer=50 alebo 51, podla toho ci ide o pravidelne ci nepravidelne prijmy.
číslo názov dlhý názov Do základov pre fondy Uprav Zmaž
150 Kon.Spol.Štat.P Kon.Spol.Štat.PravidelnýPríjem Nápočet ZP1,NP1,SP1, IP1,PN1,UP0, GF0,RF1
151 Kon.Spol.Štat.N Kon.Spol.Štat.NepravidelnýPríjem Nápočet ZP1,NP0,SP1, IP1,PN0,UP0, GF0,RF1


24.01. -MZDY - Uprava Ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane, úhrne príjmov, zrazených preddavkoch a daňovom bonuse HLASENIEv10 Mzdy - Informacie a vystupy - Dan z prijmov FO - Ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane, úhrne príjmov, zrazených preddavkoch a daňovom bonuse HLASENIEv10 ( napocet udajov z kmenovych, uprava, tlac vykazu, tlac potvrdenia o podani, tlac prilohy, vytvorenie media k prilohe ) .
POZOR !!! Polozku Vykonat/Nevykonat rocne zuctovanie dane je dolezite spravne nastavit v Rocnom zuctovani dane z prijmu aby program oznacil vykonanie rocneho zuctovania v rocnom Hláseni o vyúčtovaní dane, úhrne príjmov, zrazených preddavkoch a daňovom bonuse .
( nova ikonka "Upravit prilohu hlasenia" vedla ikonky na tlac prilohy ) .
POZOR !!! Zmeny, ktore urobite v prilohe program nenapocitava do sumarnej strany hlasenia .
POZOR !!! Zmeny, ktore urobite v prilohe mozete vytlacit. Ak znovu kliknete na ikonku "Znovu napocitat hodnoty z miezd" program napocita hodnoty jednotlivych poloziek z miezd a zrusi Vase upravy.


07.01. -Mzdy - Tlac mzdovych listov spolu za vsetkych zamestnancov .
-MZDY - Informacie a vystupy - Mzdove, evidencne listy, potvrdenia - po kliknuti na ikonku "vytlacit vsetky mzdove listy" ( vpravo v riadku mzdovych listov ) program vytvori vsetky mzdove listy do jednej zostavy.


06.01. - Mzdy - Upravene Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2010 a Žiadosť o vykonanie Ročného zúčtovania dane z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2010 .


06.01. - Mzdy - Upravene Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2010.
1.Uprava vypoctu zamestnanecke premie za rok 2010.
2.Vzorec pre vypocet zamestnaneckej premie na Ročnom zúčtovani preddavkov na daň z príjmov
premia=((r04a-r07) x 0.19) x (pocetmesiacov/12)
kde r04a je nezdanitelna cast zakladu dane na danovnika ( 4025.70Eur )
kde r07=r01, alebo r07=3199.20Eur ak r00 < 3692.40Eur a r00 >= 1846.20Eur
3.Ak r00 < 1846.20Eur potom r07=0 a zamestnanecka premia sa nepocita.
4.Maximalna vyska zamestnaneckej premie na rok 2010 je 157.04Eur .


29.12. - Sklad - Pri pouzivani priemernych cien treba pred prenosom do roku 2011 vyriesit skladove polozky s nulovym mnozstvom a nenulovou hodnotou.
1.Zostavu takychto poloziek vytlacite v Sklad - Informacie,vystupy - Prehlady a informacie o zasobach - Skladové položky s nulovým množstvom a nenulovou hodnotou.
2.Vytvorite cisty vydavkovy doklad a kliknutim na ikonku "Pridaj polozky s nulovym mnozstvom a nenulovou hodnotou..." program prida polozky vo vybranom sklade do dokladu.
3.Pre kazdy sklad vytvorte zvlast vydavkovy doklad.


28.12. - Sklad - Zmena v hlavnom menu programu Sklad.
1.Vsetky Mesacne zostavy su pod jednym novym odkazom v stlpci Mesacne spracovanie.
2.Do mesacnych zostav sa dostanete aj z operativnej listy - odkaz MES.


26.12. - Uctovnictvo,Mzdy,HIM,Sklady,Faktury - VYTVORENIE FIRMY 2011 a PRENOS POCIATOCNYCH STAVOV.
1.Vo verzii 2015_11 alebo 2011_01 a vyssej mozete vytvarat nove firmy pre rok 2011.
2.Vo verzii 2015_11 mozete bez problemov dorobit rok 2010, program si vsetky zmeny medzi rokmi prepina podla vybranej firmy.
3.Postup pre vytvaranie novej firmy roku 2011 a prenos udajov z roku 2010 do roku 2011 najdete tu UCTOVNICTVOHelp - prenos počiatočných stavov účtovníctva MZDYHelp - prenos počiatočných stavov miezd .


21.12. - Uctovnictvo - nove druhy danovych dokladov DPH pre sadzbu 20%
1.Program vymaze z ciselnika druhov dokladov DPH vo firme roku 2011 doterajsie DRD 25, 35, 34, 45, 55, 65, 85 a 84 ak sa pouzivali a automaticky vytvori nove druhy DRD 25, 35, 34, 45, 55, 65, 85 a 84 pre sadzbu DPH20%.
2.Ak ste v roku 2010 pouzivali DRD 25, 35, 34, 45, 55, 65, 85 alebo 84 pre ine ucely napr. sledovanie koeficientov vyberte si pre rok 2011 niektore z volnych v novom ciselniku.
3.Program automaticky prepise DRD 29,59 na 25,55 aj v pohyboch pre automaticke rozuctovanie.
4.Druhy danovych dokladov aj pohyby automatickeho uctovania v roku 2010 zostavaju nezmenene, ked prepnete firmu roku 2010, program prepne aj povodne ciselniky Druhy danovych dokladov aj pohyby automatickeho uctovania z roku 2010.


21.12. - Sklad - tlac prijemky, vydajky alebo presunky aj vo formate PDF(nova ikonka pdf vedla tlacit)


11.12. - Prehlad o penaznych tokoch - priama metoda - UCTOVNICTVO(Mesacne spracovanie - Priznanie k dani z prijmov..)
1.Mozete vygenerovat do ktoreho riadku prehladu chcete napocitat pohyby na ucte analyticky alebo synteticky (ikonka vpravo vedla popisu).
2.Mozete nastavit udaje minuleho obdobia (ikonka uplne vpravo).


06.11. MAJETOK V zozname majetku nova ikonka v stlpci STR-ZAK pri kazdej polozke zaradeneho majetku, kliknutim na nu program vytvori zaradenie novej polozky majetku s rovnakymi udajmi a inv.cislom o jednotku vyssim (vhodne pri zaradovani viac rovnakych poloziek).
- mozete upravovat inventarne cislo novej polozky aj ostatne udaje.
- kliknutim na tlacitko zaradit program zaradi polozku do stavu majetku.


06.11. Export prikazu na uhradu pre DEXIA banku do suboru DEXIA.ABO, ktory mozete nacitat do InternetBankingu Dexia Banky.
1.Okrem DEXIA banky program podporuje export VUB,SLSP,TATRABANKA.


31.10. -MZDY Zostava vybranych udajov z mzdoveho listu.
-MZDY - Informacie a vystupy - Mzdove, evidencne listy, potvrdenia - po kliknuti na ikonku "Vytvorit vyberovu podmienku a tlac zostavy" alebo odkaz , program otvori formular pre vyber osobnych cisel zamestnancov a cisel mzdovych zloziek, ktore chcete zahrnut do zostavy.
1.Po vybere podmienok kliknete na ikonku "Tlac" a program spracuje zostavu vo formate PDF.
2.Vo vyberovom formulare mate moznost nastavit ci chcete pocitat priemery na den a hodinu, pripadne sumarizovat udaje za mesiac, mzdovu zlozku, zamestnanca a za vsetky udaje celkom.
3.Kliknutim na zaskrtavacie policko pri zamestnancovi( alebo dm ) mozete striedavo vybrat alebo zrusit vyber zamestnanca(dm).
4.Kliknutim na ikonku vyber alebo zrusenie vsetkych zamestnancov( alebo dm ) mozete vybrat alebo zrusit vyber vsetkych zamestnancov(dm).
5.Kliknutim na ikonku pri cisle pomeru vyberiete vsetkych zamestnancov s tymto pomerom.
6.Kliknutim na ikonku pri cisle dm vyberiete vsetky mzdove zlozky, ktore zacinaju tymto cislom, napr. 101/199.


23.10. Upravy v preddefinovanych zostavach MAJETKU - Majetok - Informacie a vystupy - Inventurne a evidencne zostavy o majetku - Preddefinované zostavy z majetku
1.Vedla vyberu zostavy nove zaskrtavacie policko, po zaskrtnuti sa do zostavy pouziju polozky oznacene zaskrtnutim v zozname majetku.
2.V zozname majetku v hlavicke este jedno zaskrtavacie policko, po zaskrtnuti program odznaci vsetky oznacene polozky.
3.ZAskrtnutim a odskrtnutim polickapri nazve polozky majetku ho oznacite a odznacite zo zoznamu, ktory pojde do vyberovych zostav.


14.10. -FAKTURY Uprava textu pred polozkami faktury z formulara pre vstup poloziek faktury v podsysteme Odbyt.
Pri texte pred polozkami faktury nova ikonka, po kliknuti mozete upravovat a ulozit text, nemusite ist cez odkaz Zahlavie.


14.10. -MZDY Zostava Brutto miezd za viac obdobi.
-MZDY - Informacie a vystupy - Statistika a vykaznictvo, vyberiete obdobie, za ktore chcete scitat brutto zostavu a po kliknuti na tlac, program vytvori sumarnu zostavu za vybrane obdobie.


09.10. - Import poloziek faktury zo suboru CSV.
- Odbyt,faktury - Vstup dat - Kniha odberatelskych faktur..
1.Kliknite novy doklad a vyplnte udaje v zahlavi (odberatel,datumy...).
2.V priestoroch rozpisu DPH faktury je nova ikonka "Nacitat polozky faktury zo suboru CSV", ked ju kliknete objavi sa dialogove okno pre vyber suboru, z ktoreho chcete polozky faktury nacitat (subor moze byt z Excelu alebo ineho programu v strukture CSV).
3.Po vybere a odoslani suboru program nacita polozky faktury.
4.Priklad suboru:
cislo musi byt nula;nazov polozky;sadzba dph;cena bez DPH;cena s DPH;mnozstvo;merna jednotka
0;polozka 1;19;100,10;119,12;5;ks
0;polozka 2;19;200,20;238,01;2;m2


25.09. - Statisticky vykaz MESAČNÝ VÝKAZ VO VYBRANÝCH TRHOVÝCH SLUŽBÁCH VTS 1-12 - Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Statistika a vykaznictvo..
Po nacitani a uprave vykazu mozete vytlacit vykaz vo formate PDF.


03.09. Mzdy - vytvorenie elektronickeho Oznamenia zamestnavatela o poistencoch pri zmenach ( tzv. davka601) za viacerych naraz v jednom subore..., a tlac aj papieroveho Oznamenia zamestnavatela o poistencoch pri zmenach za viacerych naraz v jednom tlacive... do vsetkych pouzivanych Zdravotnych Poistovni ( VSZP, Dovera, Union ).
Mzdy - Mesacne spracovanie - Vykazy pre Zdravotne poistovne - ikonka uplne vpravo v riadku prislusnej ZP, otvori sa formular pre vstup poloziek oznamenia.
1.Ikonka vlavo hore nad polozkami - mozete nacitat prerusenia z mzdoveho listu po ostrom spracovani za vybrany uctovny mesiac.
2.Ikonka vlavo dole pod polozkami - kliknutim vlozite novy riadok, ktory mozete upravovat alebo mazat ( ikonky v prislusnom riadku ).
3.Po zadani a uprave poloziek mozete vytvorit papierove alebo elektronicke oznamenie pre prislusnu ZP.


27.08. Kuchyna - Novy podsystem pre normovanie spotrebovanych surovin v zavodnom stravovani ci restauraciach.
1.V spojeni s podsystemom Sklad mate prehlad o nakupenych a spotrebovanych surovinach.
2.Program sa sam uci, ak jeden krat priradite surovinu k skladovej polozke, z ktorej ma spotrebu odpisat pri nasledujucom normovani vie program surovinu automaticky odpisat zo skladu.
3.Program automaticky zo zadanych jedal tlaci Jedalny listok, Normu spotreby i Vydajku zo skladu.
4.Po vynormovani jedal mate prehlad o vyrobnej cene jedla a zistite ci varite so stratou alebo ziskom a ci nemate prilis vysoku spotrebu surovin.
5.Vsetky zabudovane zname recepty na jedla mozete upravovat a doplnat svoje vlastne.
6.Vytvoreny jedalny listok mozete spristupnit Vasim zakaznikom cez Internet na prezeranie alebo vytlacenie.


27.08. Mzdy - vytvorenie elektronickeho Oznamenia zamestnavatela o poistencoch pri zmenach ( tzv. davka601)..., tlac papieroveho Oznamenia zamestnavatela o poistencoch pri zmenach... do vsetkych pouzivanych Zdravotnych Poistovni.
Mzdy - Vstup dat - Zoznam zamestnancov ikonka pri mene zamestnanca prepne do davky601 pre ZP pre vytvaranie dokumentu v elektronickom alebo papierovom( len pre firmy do 8 zamestnancov) tvare.
Mozete nastavit druh oznamenia NOVE alebo OPRAVNE.


11.08. - SWIFT kod k trom bankovym uctom v udajoch o firme


31.07. - CASOVY HARMONOGRAM - na operativnej liste v podsysteme Vyroba nova ikonka Casovy harmonogram, ktory vam umozni casove planovanie vyroby a montaze zakaziek.
1.Mozete v kalendary, ktory sa zobrazi zapisovat zakazky ci sluzby na jednotlive hodiny v kazdom z dni nastaveneho mesiaca spolu so zadanim cisla zamestnanca a kratkym popisom.
2.Nahraty casovy harmonogram objednanych ci naplanovanych zakaziek mozete tlacit vo formate PDF za vybrany den alebo cely mesiac.
3.V nastaveni harmonogramu (ikonka nastavit) mozete zuzit casovy harmonogram zadanim pociatocnej a konecnej hodiny .
4.V nastaveni harmonogramu mozete zadat maximalny pocet zakaziek v jednej hodine a program po zadani vacsieho poctu vas upozorni .


27.07. - VYROBA a vyrobnyCHAT - mozete nastavit pristup k jednotlivym udajom o zakazke podla prihlaseneho uzivatela a vyuzivat evidenciu vo vyrobnom CHATe.
1.Mozete pridelit prihlasenym uzivatelom pristup na zmenu jednotlivych udajov o zakazke (datumov, suborov, poznamok, textov ).
2.Kazda zmena v udajoch o zakazke sa automaticky zapisuje do vyrobneho CHATu, takze v kazdom momente mate prehlad o tom kto a kedy zmenil nejaky udaj o zakazke ( napr. technologicke datumy, ulozene obrazky ci subory...).
3.Vo vyrobnom CHATe mate vzdy poruke ponuky, objednavky, reklamacie a vsetky subory a poznamky, ktore sa tykaju konkretnej zakazky .


16.07. - Kniha jazd nove interaktivne nahravanie pohybov do knihy jazd, kniha jazd dostupna na operativnej liste v podsysteme Doprava
1.Ciselnik sluzobnych ciest vo formulary nahravania knihy jazd, z ktoreho mozete pri nahravani vyberat aj automatickym doplnenim ubehnutych kilometrov.
2.Kliknutim na ikonku "Vlozit novy zaznam" mozete nahrat cestu a pocet kilometrov na datum pri ikonke, program automaticky zalozi zaznam o prevadzke.
3.Kliknutim na ikonku "Zmazat polozku" mozete polozku vymazat.
4.Pri zadavani polozky do knihy jazd mozete zadat stav kilometrov tachometra alebo ubehnute kilometre.
5.Mozete na operativnej liste prepinat medzi kihou jazd a vyhodnotenim spotreby PHM.


14.07. - Mzdy od 1.7.2010 zmena vysky danoveho bonusu ( az vo vyplate za jul 2010 ):
Danovy bonus mesacne na 1 dieta = 20.02 €


12.07. Mzdy - vytvorenie elektronickeho RLFO, tlac papieroveho RLFO do Socialnej Poistovne.
Mzdy - Vstup dat - Zoznam zamestnancov ikonka pri mene zamestnanca prepne do davky601 pre ZP a tlacitkom prepnut do Socialnej Poistovne prejdete do formulara pre vytvaranie RLFO v elektronickom alebo papierovom( len pre firmy do 8 zamestnancov) tvare.


09.07. V Skladoch je mozne nastavenie cislovania dokladov podla prihlaseneho uzivatela ( kazdy uzivatel ma svoju ciselnu radu ), moznost obmedzenia pristupu len k svojim nahratym dokladom.
Popis nastavenia v subore skluzid_popis.php .


03.07. Na operativnej liste MIEZD je kliknutim dostupna vyberova zostava cislo.1, ktoru ked si nadefinujete mozete priamo zo zoznamu zamestnancov zobrazit zostavu vo formate PDF, hladat akykolvek text cez Acrobat Reader a kliknutim na os.cislo prejst do upravy udajov o zamestnancovi.


30.06. Tlac vysledovky za vybrane obdobie napr. 4-6 .
1. V mesacnych zostavach mozete vybrat rozsah uctovnych mesiacov, za ktore chcete vytlacit Vysledovku analytitcku alebo synteticku.
2. Vyberate len pociatocny mesiac, konecny program nastavuje podla nastaveneho uctovneho obdobia.


26.06. Automaticke cislovanie pokladnicnych dokladov v Uctovnictve.
Je povolene kombinovat cislovanie dokladov podla uctovneho mesiaca a jednu radu dokladov pre prijmove aj vydavkove doklady..
1. V parametroch Uctovnictva nastavte parameter Číslovanie dokladov podľa analytiky: = 2 pre jednu radu prijmovych aj vydavkovych.
2. V parametroch Uctovnictva nastavte parameter Číslovanie pokladnice podľa účt.mesiaca: = 4 pre cislovanie typu 21mm001.
3. V druhoch pokladnice nastavte rovnake cislo teda napr. 2101001 pre prijmove aj vydavkove, pre kazdu analytiku 211 zvlast.
4. Podla nastaveneho uctovneho mesiaca pred vytvorenim noveho pokladnicneho dokladu program automaticky prepina cislo dokladu.


21.06. Automaticke uctovanie sluzbovych faktur vytvorenych v podsysteme Odbyt, faktury - Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Prehlady a upravy dat z podsystemov..
1. V podsysteme odbyt nastavte v Ciselniku sluzieb a neskladovych poloziek ucet UCD vynosov, STR a ZAK vynosov.
2. Ak pouzijete v sluzbovej fakture volnu polozku slu=0 alebo polozku, ktora nema nastavene uctovacie parametre, program pouzije ucty z ciselnika uctovnych pohybov pre Asistenta-Ekorobota pre odberatelsku fakturu za sluzby.
3. Ak nenastavite STR a ZAK pre sluzbove polozky program pouzije STR a ZAK z hlavicky faktury.
4. Program po vybere uctovneho obdobia zauctuje vsetky sluzbove odberatelske faktury vo vybranom obdobi.
5. Zauctovanie mozete opakovat program vzdy vymeni cele uctovanie vsetkych faktur vo vybranom obdobi.


16.06. HLÁSENIE o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu podla vyrobkov - Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Statistika a vykaznictvo..
Nahrate vyrobu, dovoz, vyvoz a reexport podla obdobia, firmy a vyrobku a vytlacite hlasenie . Postup pri nahravani a tlaceni vykazu najdete vo formulary pre nahravanie dat.


10.06. - Mzdy od 1.7.2010 zmena maximalnych vymeriavacich zakladov do SP ( az vo vyplate za jul 2010 ):
Max.vymeriavaci zaklad NP = 1116.75 €
Max.vymeriavaci zaklad GP = 1116.75 €
Max.vymeriavaci zaklad SP = 2978.00 €
Max.vymeriavaci zaklad IP = 2978.00 €
Max.vymeriavaci zaklad PN = 2978.00 €
Max.vymeriavaci zaklad RF = 2978.00 €


07.06. Databaza vseobecnych dokladov
Nahraty vseobecny doklad mozete zalohovat do databazy vseobecnych dokladov ( nove dve ikonky v uprave vseobecneho dokladu - uloz a kopia z databazy ).
Ulozene vseobecne doklady mozete po vytvoreni noveho cisteho vseobecneho dokladu kopirovat z databazy.


26.05. Evidencia dovoleniek, pracovneho volna a inej nepritomnosti = maly dochadzkovy system.
Zo zaznamenanej nepritomnosti program jednym kliknutim vygeneruje mesacnu davku teda prenesie dovolenky, nemocensku a ine nepritomnosti do mesacnej davky.
Na operativnej liste je ikonka DCH (dochadzkovy system), na ktoru ked kliknete program zobrazi kalendar v nastavenom uctovnom mesiaci, v ktorom farebne vyznaci nepritomnost.
Kliknutim na polozku pociatocneho a konecneho datumu v riadku zamestnanca, ktoremu chceme vyznacit nepritomnost program zobrazi dialogove okno, v ktorom vyberieme druh nepritomnosti. Kliknutim na vybranu nepritomnost program zapise udaje do kalendara.
Ak znovu kliknete na pociatocny datum nepritomnosti a vyberiete v dialogovom okne - vymazat v obdobi - program zmaze nepritomnost.
U nahrad miezd mozete v dialogovom okne okrem datumov zadat aj pocet hodin ak je mensi ako uvazok zamestnanca.
Program ponuka dalsie ikonky na tlac dochadzky zamestnanca a prenos do mesacnej davky jednotlivych zamestnancov alebo vsetkych naraz.
Po kliknuti na pociatocny datum nepritomnosti mozete vytlacit dovolenkovy listok, priepustku alebo ziadost o pracovne volno, ktore po nastaveni mailu zamestnanca ( v udajoch o zamestnancovi ) a mailov nadriadeneho ( cez ikonku nastavenie v kalendary ) mozete kliknutim na tlacitko "odmailovat" poslat priamo nadriadenemu v elektronickej forme.


24.05. Evidencia presunov dlhodobeho a drobneho majetku Majetok - Vstup dat - Zoznam dlhodobeho(drobneho) majetku
Nova ikonka v riadku inv.majetku, ktoreho priebezne umiestnenie chceme zobrazit "Tlac umiestnenia majetku" .
Program sleduje celu historiu presunov polozky majetku v uctovnom roku .


20.05. Evidencia dovolenky prenesenej z minuleho roka Mzdy - Mesacne spracovanie - Mesacne mzdove zostavy - Čerpanie a zostatok dovolenky zamestnancov
Nova ikonka vpravo v riadku "Evidencia dovolenky prenesenej z minuleho roka" .
Program sleduje prenos nevycerpanej dovolenky z minuleho roka, jej cerpanie a zostatok. Po nastaveni uctov rezerv v Nastavenie a sluzby-Uctovanie miezd, program oductuje cerpanu dovolenku z minuleho roka z vytvorenych rezerv pri zauctovani miezd po spusteni programu Mzdy - Mesacne spracovanie - Prevod do uctovnictva.
1.Nastavte v bode Nastavenie a sluzby-Uctovanie miezd ucty rezerv(323) pre oductovanie dovolenky minuleho roka a fondov z tychto dovoleniek ( mozu byt rovnake).
2.Pre nahravanie dovolenky v mesacnej davke pouzivajte len dm 506,507 a 508, nemusite rozlisovat tohtorocnu 506 a minulorocnu 507 dovolenku, program pozna o aku dovolenku sa jedna zo zostatku a cerpania dovolenky ale nevadi ak pouzivate dm 506 aj 507.
3.Ak nastavite v bode Nastavenie a sluzby-Uctovanie miezd ucty rezerv na hodnotu 0 program nebude oductovavat dovolenku minuleho roka z rezerv.
4.Ak ste mali pri minulorocnej dovolenke dm=507 nastaveny ucet 323 a chcete pouzivat automaticke oductovanie nastavte pri dm=507 ucet rovnaky ako pri dm=506 teda 521...


17.05. Upravy v preddefinovanych zostavach MAJETKU - Majetok - Informacie a vystupy - Inventurne a evidencne zostavy o majetku - Preddefinované zostavy z majetku
1.Zostavy mozete pouzit pre Dlhodoby aj Drobny majetok podla vyberovej polozky.
2.Z vytvorenej vyberovej Zostavy mozete kliknutim na inv.cislo prejst priamo do upravy udajov polozky majetku.
3.Priklady zadavania vyberovych podmienok v preddefinovanej zostave.
-pri ciselnych udajoch v polozke kanc,inv.. 1,2,3,4 = program vyberie polozky s hodnotou 1,2,3 a 4.
-pri ciselnych udajoch v polozke kanc,inv.. 1-20 = program vyberie polozky s hodnotou od 1 do 20.
-pri textovych udajoch v polozke naz,vyc.. pocitac = program vyberie polozky, ktore maju v nazve hodnotu "pocitac" kdekolvek v texte.
-pri datumovych udajoch v polozke zar,dob.. 12.01.2009 = program vyberie polozky, ktore maju v datume hodnotu 12.01.2009.
-pri datumovych udajoch v polozke zar,dob.. 12.01.2009-30.04.2009 = program vyberie polozky, ktore maju v datume hodnotu od 12.01.2009 do 30.04.2009.
4.Vo vyberovych zostavach sa neda kombinovat viacero podmienok pre vyber.
5.Na operativnej liste MAJETKU je kliknutim dostupna vyberova zostava cislo.1, ktoru ked si nadefinujete mozete priamo zo zoznamu majetku zobrazit zostavu vo formate PDF, hladat akykolvek text cez Acrobat Reader a kliknutim na inv.cislo prejst do upravy udajov majetku.


24.04. Vytvorenie XML suboru Priznania DPH pre nacitanie a elektronicke odoslanie cez www.drsr.sk
1.Musite mat zaarchivovane Priznanie DPH obdobia, ku ktoremu idete vytvorit XML subor - doporucujeme vzdy zaarchivovat vysledne danove priznanie DPH pred odovzdanim
2.V archive priznani DPH kliknete na ikonku Export priznania
3.Program vytvori subor XML, ktory mozete ulozit a potom po prihlaseni na www.drsr.sk nacitat a elektronicky odoslat


24.04. - Na operativnej liste mozete jednym kliknutim prepnut podsystem UCTO, MZDY, SKLAD alebo MAJETOK ( nove ikonky vpravo vedla prepinania uct.mesiaca )


21.04. - UCTO V kalkulacke z operativnej listy funkcia nasobenie a delenie.


21.04. - MAJ Zo zostavy vygenerovanej z udajov o majetku mozete kliknutim na inventarne cislo majetku prejst do jeho udajov - Majetok - Informacie a vystupy - Inventurne a evidencne zostavy o majetku - Preddefinované zostavy z majetku
1.Vyberte aku preddefinovanu zostavu chcete tlacit
2.Vytvorte zostavu vo formate PDF ( ikonka "Tlac preddefinovanej zostavy PDF" vpravo v hornom riadku )
Ak mate v zostave zadefinovany aj stlpec inv = inv cislo mozete kliknutim na cislo u konkretnej polozky prejst do upravy udajov.


19.04. - MZDY Zo zostavy vygenerovanej z udajov o zamestnancovi mozete kliknutim na osobne cislo zamestnanca prejst do jeho udajov o zamestnancovi - Mzdy - Informacie a vystupy - Tlac z udajov o zamestnancoch
1.Vyberte aku preddefinovanu zostavu chcete tlacit
2.Vytvorte zostavu vo formate PDF ( ikonka "Tlac preddefinovanej zostavy PDF" vpravo v hornom riadku )
Ak mate v zostave zadefinovany aj stlpec osc = osobne cislo mozete kliknutim na cislo u konkretneho zamestnanca prejst do jeho udajov.


19.04. - JUCT Kontrola DPH na fakture a zaplatenej DPH - Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Vytvorenie mesacnych zostav
1.Vyberte ci chcete kontrolovat dodavatelske alebo odberatelske faktury
2.Skontrolujte DPH na fakturach ( ikonka "Zoznam faktur" vlavo v riadku )
Program upozorni ak uhradena DPH je mensia alebo vacsia ako DPH na fakture. Kontroluju sa len faktury kde je nenulova zaplatena DPH.


16.04. - Tlac rozuctovania odberatelskych a dodavatelskych faktur na "pol strany" v minimalnom formate .
Ak ste v rozuctovani faktury nova ikonka "Tlac rozuctovania PDF" vedla ikonky "Tlac rozuctovania - tlaciarnicka" vytlaci rozuctovanie faktury v minimalnom formate na pol strany A4.


14.04. - Vytvorenie suboru DBF pre AZUV Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1 - 04 - Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Statistika a vykaznictvo..
Po nacitani a uprave vykazu mozete vytvorit DBF subory pre AZUV ( ikonka "Import DBF suboru pre AZUV" vpravo v riadku pri popise vykazu )


14.04. - Vytvorenie suboru DBF pre AZUV Financny vykaz o vybranych udajoch z aktiv a pasiv subjektu verejnej spravy FIN 2-04 - Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Statistika a vykaznictvo..
Po nacitani a uprave vykazu mozete vytvorit DBF subory pre AZUV ( ikonka "Import DBF suboru pre AZUV" vpravo v riadku pri popise vykazu )


14.04. - Vytvorenie suboru DBF pre AZUV Financny vykaz o prirastku a ubytku vybranych pohladavok a zavazkov subjektu verejnej spravy FIN 7-04 - Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Statistika a vykaznictvo..
Po nacitani a uprave vykazu mozete vytvorit DBF subory pre AZUV ( ikonka "Import DBF suboru pre AZUV" vpravo v riadku pri popise vykazu )


12.04. - UCTO v prenosoch pociatocneho stavu Uctovnictva z roku 2009 do roku 2010 nova ikonka na prenos zostatku saldokonta v cudzich menach.


11.04. - Financny vykaz o vybranych udajoch z aktiv a pasiv subjektu verejnej spravy FIN 2-04 - Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Statistika a vykaznictvo..
1.Vyberte spracovavany stvrtrok
2.Napocitajte udaje z uctovnictva ( ikonka "Nacitat hodnoty" vpravo v riadku )
3.Mozete upravit udaje napocitane z uctovnictva ( ikonka "Upravit hodnoty" vpravo v riadku ).
V upravovacom formulary mozete zadat cislo uctu synteticke napr. 311,211... alebo analyticke 31110,21101,21102... a cislo riadku vykazu, do ktoreho sa hodnoty uctu napocitaju ( ikonka "Generovanie nacitania" vpravo hore vo formulary pre upravu )
Priklad: uce=012 a crs=02, znamena ze program napocita zostatok uctov 012 do riadku 02. Program ma standartne synteticke nastavenie, ktore mozete upravovat. Ak zadate analyticky ucet napriklad uce=01201 a crs=03, program ho prednostne akceptuje a nacita zostatok 01201 do riadku 03. Ostatne analytiky napriklad 01202,01203 nasmeruje podla syntetickeho nastavenia teda do riadku 02.
4.Nakoniec mozete vykaz vytlacit vo formate PDF ( ikonka "Vytlacit vo formate PDF" vlavo v riadku )


11.04. - Financny vykaz o prirastku a ubytku vybranych pohladavok a zavazkov subjektu verejnej spravy FIN 7-04 - Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Statistika a vykaznictvo..
1.Vyberte spracovavany stvrtrok
2.Napocitajte udaje z uctovnictva ( ikonka "Nacitat hodnoty" vpravo v riadku )
3.Mozete upravit udaje napocitane z uctovnictva ( ikonka "Upravit hodnoty" vpravo v riadku ).
V upravovacom formulary mozete zadat cislo uctu synteticke napr. 315,378 alebo analyticke 31510,32520... a cislo riadku vykazu, do ktoreho sa napocitaju prirastky pohladavok a zavazkov ( ikonka "Generovanie nacitania" vpravo hore vo formulary pre upravu )
Ubytky pohladavok a zavazkov sa napocitaju do odpovedajucjch riadkov k napoctu prirastkov, teda ak sa prirastok uctu napocita do stlpca 1 a riadku 6, program napocita ubytok toho isteho uctu do stlpca 1 a riadku 15.
Priklad: uce=315 a crs=105, znamena ze program napocita prirastok (pohyby strany madat) uctov 315 do stlpca 1 a riadku 05.
Priklad: uce=31510 a crs=206, znamena ze program napocita prirastok (pohyby strany madat) uctu 31510 do stlpca 2 a riadku 06.
Priklad: uce=32540 a crs=306, znamena ze program napocita prirastok (pohyby strany madat) uctu 32540 do stlpca 3 a riadku 06.
Program ma standartne synteticke nastavenie, ktore mozete upravovat.
Analyticke nasmerovanie program prednostne akceptuje tak ako pri vykaze FIN 2-04
4.Nakoniec mozete vykaz vytlacit vo formate PDF ( ikonka "Vytlacit vo formate PDF" vlavo v riadku )


11.04. - Financny vykaz o plneni rozpoctu subjektu verejnej spravy FIN 1-04 - Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Statistika a vykaznictvo..
1.Vyberte spracovavany stvrtrok
2.Napocitajte udaje z uctovnictva ( ikonka "Nacitat hodnoty" vpravo v riadku )
3.Mozete upravit udaje napocitane z uctovnictva ( ikonka "Upravit hodnoty" vpravo v riadku ).
4.Nakoniec mozete vykaz vytlacit vo formate PDF ( ikonka "Vytlacit vo formate PDF" vlavo v riadku )


07.04. - UCTO Tlac zo zoznamu dodavatelskych(odberatelskych) faktur podla zadaneho rozsahu cisel dokladov
Ak zadate do vyhladavacej polozky pre cislo dokladu rozsah v tvare 310001-310006 a kliknete na ikonku zoznam dokladov s rozuctovanim alebo bez program vytlaci zadany rozsah dokladov. Ak nemate zadany rozsah program vytlaci vsetky doklady v nastavenom uctovnom obdobi .


01.04. - SKLADY - Nove funkcie pri nahravani vydajovych dokladov (Sklad,zasoby - Vstup dat - Vydaj zasob zo skladu)
1.Vytvorte novy vydavkovy doklad, zadajte datum, pohyb, sklad.. a ulozte hlavicku.
2.Mozete jednym kliknutim dat do spotreby cely zostatok skladu ( ikonka "sklad do spotreby" v hlavicke vydajky pod druhom vydaja )
Pouzitelne napr. pre firmy, ktore chcu vsetok nakup za cely mesiac dat na konci mesiaca do spotreby.
Mnozstva, ktore ma program dat do spotreby berie zo zostavy Stav zasob mesacny ( alebo okamzity ), ktoru musite pred pouzitim prikazu vytvorit, podla druhu zostavy ( mesacna alebo okamzita ) , program da do spotreby zostatok k mesiacu alebo okamzity zostatok skladov .
3.Ak pouzivate zakazkovu vyrobu mozete jednym kliknutim dat do spotreby cely nakup na zakazku ( ikonka "zakazka do spotreby" v hlavicke vydajky pod druhom vydaja )
Pri prijme materialu na sklad ak pouzivate zakazkovu vyrobu musite zadavat do hlavicky prijemky aj zakazku, na ktoru je material nakupeny.
Mnozstva, ktore ma program dat do spotreby berie zo zostavy Zostatok materialu na zakazke za vybrane obdobie, ktoru musite pred pouzitim prikazu vytvorit ( Sklad - Informacie a vystupy - Prehlady a informacie o materialovych zasobach - Zostatok materialu na zakazke za vybrane obdobie.
4.Ak nahrate prijemku a chcete ju dat celu do spotreby na jednu zakazku, nemusite znovu pracne nahravat vydajku polozkovite ale pouzijete po vytvoreni novej vydajky ikonku "prijemka do spotreby" v hlavicke vydajky pod druhom vydaja .
Cislo prijemky zadate v hlavicke vydajky do poznamky, ak chcete spotrebovat prijemku cislo 12001 zadajte do poznamky P12001, ulozte hlavicku vydajky a pouzite ikonku "prijemka do spotreby".
5.Mozete jednym kliknutim vymazat vsetky polozky vydajky,prijemky,presunky ( ikonka v hlavicke vydajky vedla poznamky vpravo )
6.Polozky vo vydajke mozete samozrejme upravovat alebo mazat len niektore polozky vydajky.


28.03. - Stvrtrocny Prehlad o preddavkoch dane z prijmu a danovom bonuse - MZDY(Informacie a vystupy - Dan z prijmov FO..) Pristupne aj z UCTO(Mesacne spracovanie - Statistika a vykaznictvo)
Najprv treba cez ikonku napocitat hodnoty do prehladu , potom mozete upravovat a tlacit . Pozor ! Ak celkova hodnota vratenych preplatkov z RZ je vacsia ako celkova hodnota preddavkov , program napocita do riadku 02 maximalne hodnotu riadku 01 . Podla poucenia k riadku 02 .
Mozete vytlacit aj Potvrdenie o podani hlasenia ( ikonka tlac vpravo vedla vyberu stvrtroka) .
Pri Prehlade za fyzicku osobu FO program pouziva polozky meno, priezvisko, titul, stat z udajov o danovnikovi v Danovom priznani FOB ( Uctovnictvo-Mesacne spracovanie-Priznanie k dani z prijmov FOB treba cez upravu udajov nastavit meno,priezvisko.. )
Pri Prehlade za pravnicku osobu PO program pouziva polozku stat na Potvrdenie o podani z udajov o danovnikovi v Danovom priznani PO ( Uctovnictvo-Mesacne spracovanie-Priznanie k dani z prijmov PO treba cez upravu udajov nastavit stat.. )
Ak sa jedna o uctovnu jednotku fyzickej osoby FO ( v udajoch o firme cislo pravnej formy treba nastavit na hodnotu 999 ).
Program napocitava zrazkovu dan takym sposobom, ze zrazenu v mzdach za 1.2010 napocita do stlpca 2., zrazenu v mzdach za 2.2010 napocita do stlpca 3. atd.
Zrazkovu dan za 12.2009 odvedenu v january 2010, ktora patri do stlpca 1.2010 mozete napocitat cez asistenta v uprave udajov, musite zadat cislo firmy Miezd 2009.


28.03. - Opravy hodin,dni a druhu poloziek v Mzdovych listoch .
Nova ikonka na upravu Mzdovych listov (Mzdy - Informacie a vystupy - Mzdove,evidencne listy,potvrdenia..)
Pozor ! Opravy mzdovych listov sa omedzuju len na upravu hodin, dni alebo preuctovanie z jedneho druhu mzdy na druhy napr. z dm=929 na dm=926. Nemozete menit vypocitane zaklady fondov, dani a odvody fondov a dane ani velkost mzdovych zloziek, ktore ovplyvnuju vyplatenu mzdu . Jedna sa skutocne len o minimalne zasahy do mzdoveho listu.


17.03. -MZDY - Uprava hodnot napocitanych do prilohy Ročného Hlásenia o vyúčtovaní dane, úhrne príjmov, zrazených preddavkoch a daňovom bonuse HLASENIEv09_1 - Mzdy - Informacie a vystupy - Dan z prijmov FO - Ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane, úhrne príjmov, zrazených preddavkoch a daňovom bonuse HLASENIEv09_1 ( nova ikonka "Upravit prilohu hlasenia" vedla ikonky na tlac prilohy ) .
POZOR !!! Zmeny, ktore urobite v prilohe program nenapocitava do sumarnej strany hlasenia .
POZOR !!! Zmeny, ktore urobite v prilohe mozete vytlacit. Ak znovu kliknete na ikonku "Znovu napocitat hodnoty z miezd" program napocita hodnoty jednotlivych poloziek z miezd a zrusi Vase upravy.


15.03. -Prepocet hodnot v riadkoch Danoveho priznania PO
1.Pri napocte HV cez asistenta, program prepocita hodnoty riadkov DPPO.
2.Pri uprave a ulozeni hodnot v riadkoch program neprepocitava znovu hodnoty vsetkych suctovych riadkov.
3.Ak chcete prepocitat znovu hodnoty vsetkych suctovych riadkov, kliknite na ikonku (ziarovka) vedla cisla strany vo formulary upravy hodnot DPPO.
Tento postup Vam umoznuje menit napocitane hodnoty podla Vasich predstav.


15.03. -Nastavenie protiuctu DPH na vystupe pri rozuctovani dodavatelskej faktury z EU pri samozdaneni
1.V ciselniku uctovnych pohybov asistenta mozete nastavit do polozky HFK ucet dph 343 pre zauctovanie samozdanenia na vystupe.
2.Ak nie je nastaveny ziadny ucet program standardne pouziva pre zauctovanie dph samozdanenia na vystupe rovnaky ucet dph ako na vstupe .


Ak chcete zauctovat samozdanenie u dovozu tovaru z EU takto:

hodnota tovaru DRD 01 UCM 13200 - UCD 32100
samozdanenie na vstupe DRD 39 UCM 34339 - UCD 37990
samozdanenie na vystupe DRD 89 UCM 37990 - UCD 34389

musite nastavit druh automatickeho pohybu pre asistenta takto:

Číslo Ucto Druh Popis Dzk2,1,0 Uzk2,1,0 Udn2,1 HFK/STR HIČ/ZAK Uprav Zmaž
2081 0 12 dodávatelská faktúra dovoz EU - tovar 2 39 13200 34339 34389 37990 Zmaž
1 40 13200 34300 0 0
0 1 13200 VzorDOK: 0

14.03. -Nastavenie protiuctu pri rozuctovani dodavatelskej faktury z EU pri samozdaneni
1.V ciselniku uctovnych pohybov asistenta mozete nastavit do polozky HIC protiucet proti 343 pre zauctovanie samozdanenia.
2.Ak nie je nastaveny ziadny ucet program standardne pouziva pre zauctovanie samozdanenie protiucet 37900 .


12.03. -Analyticke uctovanie odvodov ZP podla zdravotnych poistovni.
1.V ciselniku zdravotnych poistovni nastavte analytiku na ucte 524 a 336.
2.Program pri vytvarani uctovacieho predpisu miezd tuto analytiku pripocita k uctom z Nastavenia Uctovania miezd .


11.03. -Subory FDF a XML pre elektronicke zasielanie Danoveho priznania PO DPPO-09 cez www.drsr.sk a tlac vykazov z Internetu.
Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Priznanie k dani z prijmov
V riadku Danove priznanie PO nova ikonka XML, FDF a PDF subory pre elektronicke podavanie priznania.


10.03. -MZDY Zamestnanecka premia z RZ dane z prijmu - Novy druh mzdovej zlozky dm=953 je urceny na vysporiadanie Zamestnaneckej premie z rocneho zuctovania dane z prijmu
Program automaticky vytvori mzdovu zlozku 953 v ciselniku, ak ste pred tym dm=953 pouzivali na ine ucely musite si zmenit povodnu dm na ine cislo, zlozka 953 je rezervovana.


10.03. Prenos hodnot Potvrdenia zamestnavatela na ucely naroku na davku v nezamestnanosti z roku 2009 do roku 2010.
1.V Udajoch o firme musite nastavit polozku "Cislo firmy minuly rok" na hodnotu cisla firmy, v ktorej spracovavate rok 2009.
2.Vo firme roku 2010 vo formulary pre vstup a upravu udajov Potvrdenia nDvN, kliknete na novu ikonku (ziarovka) vedla popisu "Zamestnanec" a potvrdite prenos hodnot .
3.POZOR !!! Program pred prenosom hodnot najprv vymaze udaje nahrate vo formulary Potvrdenia nDvN a znovu napocita udaje roku 2010.


09.03. Prenos hodnot evidencneho listu z roku 2009 do roku 2010.
1.V Udajoch o firme musite nastavit polozku "Cislo firmy minuly rok" na hodnotu cisla firmy, v ktorej spracovavate rok 2009.
2.Vo firme roku 2010 vo formulary pre vstup a upravu udajov evidencneho listu, kliknete na novu ikonku (ziarovka) vedla popisu "Kal.rok" a potvrdite prenos hodnot .
3.POZOR !!! Program pred prenosom hodnot najprv vymaze udaje nahrate vo formulary evidencneho listu a znovu napocita udaje roku 2010.


09.03. MZDY - Uprava prikazu na uhradu dane z prijmov - od preddavkov odcitana hodnota danoveho bonusu dm=902, RZ dane dm=903 a rozdielu dan.bonusu z RZ dane dm=952 .


09.03. Prenos hodnot stlpca "Bezprostredne predchadzajuce uctovne obdobie" Vykazu ziskov a strat a Suvahy z roku 2009 do roku 2010.
1.V Udajoch o firme musite nastavit polozku "Cislo firmy minuly rok" na hodnotu cisla firmy, v ktorej spracovavate rok 2009.
2.Vo firme roku 2009 musite spracovat Suvahu a Vykaz ziskov v celych Eur za obdobie 12.2009.
3.Vo firme roku 2010 vo formulary pre vstup udajov Bezprostredne predchadzajuceho uctovneho obdobia, kliknete na novu ikonku (ziarovka) vedla popisu "riadok" a potvrdite prenos hodnot .
4.POZOR !!! Program pred prenosom hodnot najprv vymaze udaje nahrate vo formulary Bezprostredne predchadzajuceho uctovneho obdobia.


08.03. Rocneho zuctovania poistneho ZP Potvrdenie o podani RZZP- Mzdy - Informacie a vystupy - Zdravotne poistenie - potvrdenia, ziadosti, RZ - Potvrdenie o podani RZZP ( napocet udajov z kmenovych, uprava, tlac ) .


08.03. Rocneho zuctovania poistneho ZP Rocne zuctovanie ZP typ S- Mzdy - Informacie a vystupy - Zdravotne poistenie - potvrdenia, ziadosti, RZ - Rocne zuctovanie ZP typ S ( napocet udajov z kmenovych, uprava, tlac ) .


08.03. Rocneho zuctovania poistneho ZP List SA zamestnanec a zamestnavatel- Mzdy - Informacie a vystupy - Zdravotne poistenie - potvrdenia, ziadosti, RZ - Rocneho zuctovania poistneho ZP list SA ( napocet udajov z kmenovych, uprava, tlac ) .


07.03. -Subory FDF a XML pre elektronicke zasielanie Suvahy UVPOD1-09 a Vykazu ziskov a strat UVPOD2-09 cez www.drsr.sk a tlac vykazov z Internetu.
Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Priznanie k dani z prijmov
V riadku Vykazu ziskov a Suvahy nova ikonka XML, FDF a PDF subory pre elektronicke podavanie vykazov.


07.03. -Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B - Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Priznanie k dani z prijmov - Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B ( uprava udajov, tlac priznania, tlac potvrdenia o podani ) .
Polozky meno, priezvisko, titul z udajov o danovnikovi su vyuzivane aj v rocnom Hláseni o vyúčtovaní dane, úhrne príjmov, zrazených preddavkoch a daňovom bonuse, ak sa jedna o uctovnu jednotku fyzickej osoby ( v udajoch o firme cislo pravnej formy treba nastavit na hodnotu 999 )


07.03. -Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A - Mzdy - Informacie a vystupy - Dan z prijmov FO - Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A ( uprava udajov, tlac priznania, tlac potvrdenia o podani ) .


01.03. -MZDY Tlač potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti - Mzdy - Informacie a vystupy - Dan z prijmov FO - Rocne zuctovanie preddavkov na dan z prijmu FO zo zavislej cinnosti ( nova ikonka tlaciaren hned vedla vyberu zamestnanca ) .
Potvrdenie cerpa udaje z riadku 6, 10 a 18 Rocneho zuctovania dane z prijmov .


01.03. -MZDY Nedoplatok, preplatok Danoveho bonusu z RZ dane z prijmu - Novy druh mzdovej zlozky dm=952 je urceny na vysporiadanie nedoplatku alebo preplatku danoveho bonusu v rocnom zuctovani dane z prijmu
Program automaticky vytvori mzdovu zlozku 952 v ciselniku, ak ste pred tym dm=952 pouzivali na ine ucely musite si zmenit povodnu dm na ine cislo, zlozka 952 je rezervovana.


22.02. -Poznamky k uctovnej zavierke k 31.12.2009 - Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Priznanie k dani z prijmov - Poznámky k Daňovému priznaniu k dani z príjmov PO
1.Mozete upravovat jednotlive polozky Poznamok, nastavovat odstrankovanie pred tlacou polozky Poznamok a rusit tlac polozky ( polozkou Poznamok sa mysli napr. polozka E.1 Dlhodoby nehmotny majetok , kde mozete upravovat nazov tejto polozky ale aj text tejto polozky )
2.Program ma zabudovane tabulky, ktore automaticky vyplni z obratovej predvahy za 12.2009 a saldokonta, tieto tabulky mozete vypnut
3.Mozete nacitat standartne Poznamky a tie postupne upravovat
4.Mozete prenasat upravene Poznamky z firmy do firmy a program len prepocita udaje v tabulkach


18.02. -Rocne zuctovanie preddavkov na dan z prijmu FO zo zavislej cinnosti - neviete komu ste uz urobili rocne zuctovanie ?
Pozrite si zoznam zamestnancov s prehladom o vykonanych rocnych zuctovaniach dane z prijmu .
Mzdy - Informacie a vystupy - Dan z prijmov FO - Rocne zuctovanie preddavkov na dan z prijmu FO zo zavislej cinnosti ( nova ikonka hned vedla vyberu zamestnanca ) .
Zamestnanci, ktori su oznaceni, ze sa im vykonalo RZ su oznaceni cervene, vystupeni zamestnanci su vyfarbeni sedo.
Cez Ikonky vedla osobneho cisla a mena zamestnanca mozete priamo prejst na tlac pripadne upravu RZ, z upravy RZ mozete naopak naspat skocit priamo do zoznamu RZ ( ikonka vedla popisu " Ročné zúčtovanie dane z príjmu " v hornom riadku obrazovky.
POZOR !!! Polozku Vykonat/Nevykonat rocne zuctovanie dane je dolezite spravne nastavit aby program oznacil vykonanie rocneho zuctovania v rocnom Hláseni o vyúčtovaní dane, úhrne príjmov, zrazených preddavkoch a daňovom bonuse .

18.02. -Tlac uctovnych predpisov k odberatelskym a dodavatelskym fakturam od cisla dokladu po cislo dokladu v tvare PDF - 1.Do vyhladavacej polozky pre cislo dokladu v zozname faktur zadajte podmineku pre cisla dokladov v tvare napr. 710018-710020
2.Kliknutim na ikonku tlac dokladu v tvare PDF program ponukne na tlac vsetky doklady v zadanom rozsahu


14.02. -Súhrnný výkaz Daň z pridanej hodnoty verzia SVDPHv10_1 - Uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Statistika a vykaznictvo - Súhrnný výkaz Daň z pridanej hodnoty verzia SVDPHv10_1 ( stvrtrocne alebo mesacne, riadne-opravne-dodatocne, vytvorenie tlacoveho FDF suboru, vytvorenie XML suboru pre nacitanie na www.drsr.sk ) .


11.02. -Ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane, úhrne príjmov, zrazených preddavkoch a daňovom bonuse HLASENIEv09_1 - Mzdy - Informacie a vystupy - Dan z prijmov FO - Ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane, úhrne príjmov, zrazených preddavkoch a daňovom bonuse HLASENIEv09_1 ( napocet udajov z kmenovych, uprava, tlac vykazu, tlac potvrdenia o podani, tlac prilohy, vytvorenie media k prilohe ) .
POZOR !!! Polozku Vykonat/Nevykonat rocne zuctovanie dane je dolezite spravne nastavit v Rocnom zuctovani dane z prijmu aby program oznacil vykonanie rocneho zuctovania v rocnom Hláseni o vyúčtovaní dane, úhrne príjmov, zrazených preddavkoch a daňovom bonuse .


11.02. Z dovodov noveho Suhrnneho vykazu DPH , treba pri odberatelskych fakturach uctovanych bez DPH do krajin EU pouzivat nove druhy danovych dokladov
1.Pre fakturovany tovar do EU bez DPH DRD=61
2.Pre fakturovane sluzby do EU bez DPH DRD=62
3.Pre fakturovany tovar v ramci trojstranneho obchodu DRD=63


10.02. Uprava vysky nezdanitelnej casti zakladu dane na danovnika ( napr. pre dochodcov)
1.Vynulujete tak ze do stlpca "v tejto firme" date 0 a do stlpca "od inych zam." date tiez hodnotu 0
2.Znizite tak ze do stlpca "v tejto firme" date 4025.70 a do stlpca "od inych zam." date minusovu hodnotu , o ktoru chcete ponizit napr. -1200.00


09.02. Uprava vypoctu zamestnaneckej premie v Roznom zuctovani preddavkov na dan z prijmu FO podla oznamenia na www.drsr.sk z 8.2.2010
V polozke zaklad dane pre vypocet zamestnaneckej premie sa uvadza základ dane vypočítaný podľa § 5 ods. 8 zákona zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy, ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 6-násobku minimálnej mzdy a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy. Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy, uvádza sa základ dane vypočítaný podľa § 5 ods. 8 zákona z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca.

07.02. Automaticky vypocet udajov Dodatocneho priznania DPH
1.Musite mat zaarchivovane Riadne priznanie DPH obdobia, ku ktoremu idete vytvorit dodatocne ( este pred dohratim dodatocnych dokladov ), - doporucujeme vzdy zaarchivovat vysledne danove priznanie DPH pred odovzdanim
2.Dohrate dodatocne doklady a vytvorite dodatocne priznanie DPH aj so zaarchivovanim
3.V archive priznani DPH date upravit dodatocne priznanie DPH
4.Kliknete na asistenta a vyberiete z menu Odpocitat riadne priznanie DPH od dodatocneho. Program odpocita udaje riadneho priznania od dodatocneho.
5.Odpocitane udaje mozete dalej upravovat alebo znovu zaarchivovat dodatocne priznanie DPH

06.02. -Vykaz o majetku a zavazkoch v Jednoduchom uctovnictve - postup pre nacitanie a vyplnanie udajov najdete tu .

05.02. Danove priznanie Dan z pridanej hodnoty verzia DPHv_10 pre rok 2010 Prijatie služby tuzemskou osobou od dodávateľa z iného členského štátu ( drd=37 a 87 pri samozdaneni ) presmerovana na riadok c.11 ( zaklad ) a c.12 ( dph ) danoveho priznania.

03.02. Rocneho zuctovania poistneho ZP typ A- Mzdy - Informacie a vystupy - Zdravotne poistenie - potvrdenia, ziadosti, RZ - Rocneho zuctovania poistneho ZP typ A ( napocet udajov z kmenovych, uprava, tlac ) .

03.02. Ziadost o vykonanie Rocneho zuctovania poistneho ZP - Mzdy - Informacie a vystupy - Zdravotne poistenie - potvrdenia, ziadosti, RZ - Ziadost o vykonanie Rocneho zuctovania poistneho ZP ( napocet udajov z kmenovych, uprava, tlac ) .

02.02. -Ucto Zostava vypisu poloziek pohybov na ucte na sirku i na vysku

01.02. -Uprava Rocneho zuctovania preddavkov dane z prijmu za 2009
1. Vypocet "milionarskej dane" - uprava odpocitatelnej poolozky na danovnika ak r01 > 15387.12€
2. zaskrtavacie policko "Neprepočítať zamestnaneckú prémiu a 'milionársku daň'", ak zaskrtnete program neprepocitava milionarsku dan ani zamestnanecku premiu, zoberie hodnoty, ktore zadate do riadkov r04a a r07 az r09

30.01. -Dopisovanie roznych textov pod vypis uctovnych pohybov, prehladavanie dokladov, obratovu predvahu, prikazy na uhradu
1. Na operativnej liste zvolte ikonku TXT, zaskrtnite policko, napiste text a ulozte kliknutim na Ulozit text
2. Ak vytvorite vyssieuvedene vypisy vo formate PDF, program za zostavu napise ulozeny text
3. Ak odskrtnete policko v TXT a date ulozit text, program si pamata text ale nebude ho tlacit na zostavu PDF
4. Predvolene texty si mozete ukladat v databaze ( druh=50 ) a vyberat z nich ( zelena ikonka OK v zozname textov)

28.01. -POZOR !!! Oznam na webstranke Danoveho riaditelstva SR
Upozorňujeme daňové subjekty na povinnosť registrácie, ktorá je nevyhnutná pre elektronické doručovanie súhrnných výkazov, nakoľko súhrnné výkazy za obdobia po 1.1.2010 sú daňové subjekty povinné podať len elektronicky.
Zaregistrujte sa prosim co najskorej na stranke www.drsr.sk vykazy sa musia odoslat do 20.2.2010.

28.01. -Rocne zuctovanie preddavkov na dan z prijmu FO zo zavislej cinnosti - Mzdy - Informacie a vystupy - Dan z prijmov FO - Rocne zuctovanie preddavkov na dan z prijmu FO zo zavislej cinnosti ( napocet udajov z kmenovych, uprava, vypocet zamestnaneckej premie, tlac, prenos preplatku ci nedoplatku do miezd ) .
POZOR !!! Polozku Vykonat/Nevykonat rocne zuctovanie dane je dolezite spravne nastavit aby program oznacil vykonanie rocneho zuctovania v rocnom Hláseni o vyúčtovaní dane, úhrne príjmov, zrazených preddavkoch a daňovom bonuse .

26.01. -Z formulara pre Upravu Potvrdeni o vyske prijmu a o preddavkoch na dan z prijmu a poistne ZP mozete prechadzat priamo do udajov o zamestnancoch, detoch a tlacit mzdovy list ( ikonky vedla tlacitka Ulozit a tlacit
Dalej mozetet listovat v potvrdeniach ( ikonky dopredu a dozadu vedla osobneho cisla ) a tlacit potvrdenie bez toho ze by ste opustili formular pre upravu ( ikonka tlaciaren ).

24.01. -Uprava v Potvrdeni o vyske prijmu a o preddavkoch na poistne ZP za rok 2009 ( Mzdy - Informacie a vystupy - Zdravotne poistenie - potvrdenia, ziadosti, RZ )
Najprv nacitajte udaje z miezd ( ikonka nacitat hodnoty ), tie potom mozete upravovat( ikonka upravit hodnoty ) a nakoniec tlacit potvrdenie.

22.01. -Nahlasovacia povinnost platieb fyzickym osobam - Financne uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Statistika a vykaznictvo
Najprv nacitajte udaje z pokladnicnych dokladov ( ikonka nacitat hodnoty ), tie potom mozete upravovat, menit miestne prislusny danovy urad alebo dovod platieb ( ikonka upravit hodnoty ) a nakoniec tlacit zostavu nahlasovacej povinnosti, oddelenu po stranach podla DU.

22.01. -Uprava v Potvrdeni o prijmoch za rok 2009, doplatok ZP z rocneho zuctovania

21.01. -Postup pre Nacitanie udajov z programu SECOM a Vytvaranie vykazu TREXIMA 4.2009 najdete tu .
Uzivatelia webovej aplikacie Mzdy a personalistika mozu vytvarat vykaz bez nacitania priamo z miezd.

21.01. -Postup pre Nacitanie udajov z programu SECOM a Vytvorenie Potvrdenia o prijmoch za rok 2009, Ziadosti na vykonanie rocneho zuctovania za rok 2009, Rocneho zuctovania dane z prijmu za rok 2009 a Hlasenia o prijmoch preddavkoch za rok 2009 najdete tu .
Uzivatelia webovej aplikacie Mzdy a personalistika mozu vytvarat vykazy bez nacitania priamo z miezd.

15.01. -Aktualizovany statisticky vykaz ISCP(MPSVR SR) 1-04 TREXIMA pre 4.stvrtrok 2009

15.01. -Hlavna kniha sumarna aj za synteticke ucty - ikonka(tlaciaren) vpravo vedla popisu Hlavna kniha sumarna vo Vytvoreni mesacnych zostav

14.01. -Ziadost o vykonanie vypoctu dane a o vykonanie rocneho zuctovania - Mzdy - Informacie a vystupy - Dan z prijmov FO - Ziadost o vykonanie vypoctu dane a o vykonanie rocneho zuctovania ( napocet udajov z kmenovych, uprava, tlac ) .

14.01. -Pred prenosom pociatocnych stavov Mzdy z roku 2009 do roka 2010 musite najprv vypocitat priemery na nahrady miezd a nahrady pri docasnej pracovnej neschopnosti - Mzdy - Informacie a vystupy - Priemery na nahrady a nemocenske ( vybrat 4.stvrtrok a nastavit do kmenovych udajov ) .

14.01. -Pred prenosom pociatocnych stavov Mzdy z roku 2009 do roka 2010 musite najprv vytvorit firmu pre rok 2010. Cely postup vytvorenia firmy aj prenosu pociatocnych stavov Mzdy najdete tu .

04.01. -Pred prenosom pociatocnych stavov Uctovnictva z roku 2009 do roka 2010 musite najprv vytvorit firmu pre rok 2010. Cely postup vytvorenia firmy aj prenosu pociatocnych stavov Uctovnictva najdete tu .

31.12. -Zostava rocnej DPH, zoznam dokladov aj v tvare priznania DPH ( v mesacnych zostavach vyberte moznost rocna pri druhu zostavy DPH )

31.12. -Generovanie riadkov suvahy pre ucet podla syntetickeho uctu, automaticke presmerovanie medzi aktivami a pasivami podla zostatku na synt.uctoch
Menu Financne uctovnictvo-Mesacne spracovanie-Vytvorenie mesacnych uctovnych zostav nova ikonka v riadku Suvahy "Synteticke generovanie riadkov suvahy" po odkliknuti sa objavi formular pre zadavanie cisla riadku aktiv a pasiv pre synteticky ucet, napr. pre ucty 343 nastavite:
Syntet.účet=343 č.r.aktíva=53 č.r.pasíva=113
Program potom pri zostavovani suvahy nastavi pre vsetky analyticke ucty 34319,34301,34399... cislo riadka 53 a ak zostatok na syntetickom ucte 343 je pasivny program nastavi riadok 113.
Pre ostatne ucty, ktore nie su v tomto formulary syntetickeho generovania uvedene, plati analyticke generovanie z uctovej osnovy.

31.12. -Datum zhotovenia a schvalenia na Suvahe a Vykaze ziskov - dopisete v Mesacnych zostavach

31.12. -Prenos pociatocnych stavov Uctovnictva do novej firmy roku 2010 - Financne uctovnictvo - Ciselniky a udrzba - Prenos poc.stavu
Navod na vytvorenie firmy pre rok 2010 a prenos pociatocnych stavov uctovnictva je vo formulare prenosu pociatocnych stavov ( ikonka HELP-Info hned vedla vyberu firmy, z ktorej chcete prenasat. )

27.12. -Tlac uzatvorenia a otvorenia uctovnej knihy - formular uctovnej osnovy - ikonka uzatvorenie a otvorenie uctovnej knihy

17.12. -Vyhladavanie v saldokonte
Ak nezadate cislo do polozky ICO vo formulary prezerania saldokonta a zadate textovy retazec do polozky nazvu, program zobrazi saldokonto firiem, ktore vyhovuju zadanemu retazcu .
Priklad : Zadate do nazvu text dušan a kliknete na ikonku nesparovaneho saldokonta,
Program zobrazi saldokonto firiem Dušan s.r.o., Novotný Dušan, dušan a.s., Dušanex s.r.o., XXLdušan a.s., ale už nie dusanko a.s. pretože vyhladavanie je citlive na diakritiku ( nie je citlive na velkost pismen ).
Tento problem mozete vyriesit tak, za do retazca zadate text dušan,dusan
Program v tomto pripade vyhlada firmy, ktore maju kdekolvek v nazve "dusan" alebo "dušan" .
Pomocou oddelovaca "ciarka" mozete zadat naraz az 5 retazcov, ktore ma program vyhladavat napr. secom,edcom,dusan,martin,export.
A este jedna funkcia. Ak zadate do textu polozky nazov ico oddelene ciarkami napr. 31414699,21314567,32456578,768900,234567 (zase maximalne 5) program vyhlada firmy, ktore maju zadane ICO

16.12. -MZDY Statistika podla pomerov - Informacie a vystupy - Statistika a vykaznictvo

15.12. - Rucne sparovanie vseobecneho dokladu a uhrady(banka, pokladnica) - program opravi nespravny VSY na uhrade a povodny ulozi do popisuk
1.V rucnom sparovani zvolte typ Vseobecny=faktura, priradit k nemu uhradu
2.Kliknite na uhradu, potom na vseobecny a ked potvrdite sparovanie, program opravi nespravny VSY na uhrade

12.12. -Tlac saldokonta za synteticky ucet ( vytlaci za sebou vsetky analyticke ucty ) alebo vsetky saldokontne ucty ( zaskrtavacie policka SU a ALL pri vybere cisla uctu v saldokonte )

10.12. -Tlac pokladnicnej knihy za aktualny datum priamo zo zoznamu prijmovyvh a vydavkovyvh dokladov, nova ikonka vpravo hore. Nemusite chodit do vypisu uctovnych pohybov.

09.12. -Tlac sumy za vybrany ucet podla ICO, vypis uctovnych pohybov ikonka SICO a NICO(len nenulove)

06.12. -Tlac obalok z ciselnika ICO ( ikonka obalka ) a nastavenie umiestnenia tlace odosielatela a adresata ( ikonka naradie )

02.12. -Inventarizacia pohladavok a zavazkov - Saldokonto ( ikonka INV)

29.11. -Vypis uctovnych pohybov za vybrany ucet mozete tlacit zoradeny aj podla cisla faktury alebo ICO ( dalsie dve ikonky po vybrani uctu )

29.11. -V mzdach kontrola nahratej mesacnej davky - ziadna zlozka mzdy, max.pocet dni dm518, precerpana dovolenka, datum mimo uctovny mesiac...

29.11. - Vyber faktur do prikazu na uhradu priamo zo saldokonta - video D51.avi Podvojneho Uctovnictva na www.eurosecom.sk

25.11. - Vyber faktur do vzajomneho zapoctu priamo zo saldokonta

22.11. - V podsysteme analyzy export saldokonta, vykazu ziskov a suvahy do formatu CSV pre program MSExcel

22.11. - Potvrdenie pre ucely vyplatenia nemocenskej davky - ak zamestananec nastupil v priebehu aktualneho roka, program napocita udaje o vymeriavacich zakladoch z tohtorocneho mzdoveho listu

16.11. - Na vyplatnej paske priemer na nahrady a sadzba vyznacena pri kazdej polozke mzdy

14.11. - Zoznamy dokladov DPH podla cisla dokladu, druhu DPH a chybove hlasenie aj z mesacnych zostav ( dalsie ikonky v mesacnych zostavach )

09.11. - Tlac prilohy vykazu do SP aj s menom a priezviskom zamestnanca ( dalsia ikonka tlac vedla popisu vo vykazoch pre SP )

06.11. - Pri nahravani bankovych vypisov moznost vyhladavat podla bankoveho uctu, hodnoty faktur ( okolo nastavenej hodnoty v polozke hodnota ) alebo zobrazit saldo nastaveneho uctu v UCM,UCD a ICO v polozke pre zadavanie ICO

31.10. - Potvrdenie o podani stvrtrocneho Suhrnneho vykazu DPH

31.10. - Tlac prijmovych a vydavkovych pokladnicnych dokladov viac naraz v tvare PDF, v zozname dokladov zadate do polozky pre vyhladavanie dokladov napr. 10004-10026 a kliknete na ikonku PDF v ktoromkolvek riadku - program vytlaci na obrazovku cely rozsah dokladov. Ak nezadate rozsah a kliknete na ikonku PDF, program vytlaci v tvare PDF len jeden doklad prislusny k riadku, v ktorom ste klikli na ikonku .

26.10. - Uprava textov pred a za polozkami Upomienok a Penalizacnych faktur ( ikonky vo formulare pre tvorbu upomienok a penale )

23.10. - Tlac poloziek nahratych v mesacnej davke alebo trvalych zlozkach zoradenych podla OSC alebo DM ( ikonka vedla nadpisu v okne mesacnej davky a trvalych poloziek )

23.10. - Mala suvaha a vysledovka za synteticke ucty - nova ikonka v prislusnom riadku mesacnych zostav

20.10. - Evidencny list, oddelovac ciarka vo VZ ( nahrate bodku - program tlaci ciarku )

17.10. - Tlac nahrateho bankoveho vypisu v tvare pociatok-pohyby-zostatok, v nahravani bankoveho vypisu ikonka tlaciaren

17.10. - Rucne sparovanie dobropisov a faktur - program preuctuje dobropis na fakturu cez vseobecny doklad - video D31.avi Podvojneho Uctovnictva na www.eurosecom.sk
1.Musite vytvorit prazdny vseobecny doklad
2.V rucnom sparovani zvolte typ Dobropis=uhrada, preuctovat na fakturu
3.Kliknite na dobropis, potom na fakturu a ked potvrdite sparovanie, program preuctuje dobropis na fakturu
4.Zauctovanie vseobecneho dokladu vidite v hornej casti obrazovky
5.Kliknutim na ikonku "uprav" v pravej strane hlavicky dokladu mozete cely doklad upravovat alebo tlacit

14.10. - Stvrtrocny statisticky vykaz produkcnych odvetvi PROD 3-04

14.10. - Pri nahravani uhrad faktur ( bankove, pokladnica ) program pri kliknuti na ikonku vedla cisla faktury ( ak fak=0 ) ponukne len neuhradene faktury, pri zadani nazvu firmy ponukne vsetky faktury aj so zostatkom nula

01.10. - V mzdach druhy zloziek dm=997,998,999 vyhradene pre nepenazne prijmy pripocitatelne k zakladom dane,SP,ZP... ( nastavitelne v ciselniku druhov miezd, nastavte polozku br=1 )

01.10. - Tlac vsetkych prijemok a vydajok v sklade za nastaveny uctovny mesiac vo formate PDF ( ikonka v zozname dokladov )

01.10. - V kontrolach nahratej mesacnej davky v mzdach, okrem zamestnancov, ktori nemaju ziadne polozky v mesacnej davke ani v trvalych polozkach program oznaci aj zamestnancov, ktori v priebehu roka presiahnu narok na cerpanie zloziek dm 518 ZDRAV.ZARIADENIE,519 DOPROVOD ( max. 7dni x uvazok v roku )

30.09. - Zostava o cerpani a zostatku dovolenky v mesacnych zostavach miezd

30.09. - Kontroly nahratej mesacnej davky v mzdach pristupne aj z formulara pre nahravanie mesacnej davky a z kontrolneho vypisu mozno prekliknut rovno do nahravania mesacnej davky, trvalych poloziek, udajov o zmestnancovi

30.09. - Zmena v Štvrťročnom Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch dane z príjmu a daňovom bonuse PREHLADv09_1 - program napocita zrazkovu dan zrazenu vo vyplatach za 7.2009 do stlpca 8.2009 a podobne dalsie mesiace, dalej cez ekorobota moznost po zadani uctu odvodov dane z prijmu a zrazkovej dane mozete nacitat datumy ( datum zrazenia = vyplatny den z Parametrov miezd ) a sumy uhrady z uctovnictva .

30.09. - Tlac skladovej karty pre vybrany material a vsetky materialy v sklade - video D10.avi Sklady na www.eurosecom.sk

30.09. - Rucne sparovanie saldokonta, program opravi nespravny VSY na uhrade a povodny ulozi do popisu - video D30.avi Podvojneho Uctovnictva na www.eurosecom.sk

17.09. - Vypocet penale na upomienke alebo tlac penalizacnej faktury nezaplatenych odberatelskych faktur.

14.09. - Tlac vyberovej zostavy z udajov o zamestnancoch vo formate PDF Mzdy - Informacie a vystupy - Tlac udajov o zamestnancoch

10.09. - Saldokonto v cudzích menách môžete tlačiť všetky položky alebo len nespárované položky, podľa nastavenia výberovej položky

07.09. - UCTO,MZDY,SKLAD,MAJETOK,FAKTURY - na operativnej liste dve nove ikonky, prepni do predchadzajuceho a nasledujuceho uctovneho mesiaca, zrychlenie prepinania priamo z aktivneho okna bez nutnosti ukoncit aktivne okno napr. mesacnych zostav, vykazov SP a ZP....

07.09. - Cislo strediska vo vypise polozkovitej hlavnej knihy a uctovneho dennika

07.09. - Prehladavanie dokladov - vyhladavanie podla STRediska, vyhladavanie ucet od do

02.09. - Priznanie k dani z prijmov PO = Financne uctovnictvo - Mesacne spracovanie - Priznanie k dani z prijmov - napocet udajov, uprava, ulozenie nahratych udajov, opakovane vytlacenie po stranach alebo cele...
- video D40.avi Podvojneho Uctovnictva na www.eurosecom.sk

31.08. - Tlac uctovej osnovy vo formate PDF Financne uctovnictvo - Nastavenia a sluzby - Uctova osnova ( ikonka Tlac vlavo nad cislami uctov )

20.08. - Pri automatickom uctovani podla vzorovych dokladov vo vseobecnych a bankovych dokladoch mozete zadat hodnoty uctovnych riadkov - video Podvojneho Uctovnictva C34.Ekorobot a nastavenie automatickeho uctovania vseobecnych a bankovych dokladov podla vzorovych dokladov.avi na www.eurosecom.sk

19.08. - Vyhlasenie na zdanenie prijmov FO v Mzdach - Informacie a vystupy - Rocne zuctovanie dane z prijmov - napocet udajov, uprava, ulozenie nahratych udajov, opakovane vytlacenie...

14.08. - V personalnych zmluvach mozete menit velkost pisma pre tlac dokumentov, musite si ale upravit dokument ( pripadne vzorove dokumenty ) pokial by pri vacsom pisme riadok pretiekol mimo okraje papiera

14.08. - Zapoctovy list v Mzdach - napocet udajov, uprava, ulozenie nahratych udajov, opakovane vytlacenie...
- video D40.avi Mzdy na www.eurosecom.sk

12.08. - Evidencny list v Mzdach - napocet udajov, uprava, ulozenie nahratych udajov, opakovane vytlacenie...
- video D40.avi Mzdy na www.eurosecom.sk

10.08. - Zadanie datumu, ku ktoremu vztahovat splatnost v saldokonte, rozdelenie faktur podla doby po splatnosti do lehoty,5,14,30,60dni...

10.08. - Informacie o nakupe materialu a tovaru Sklad-Informacia a vystupy-Prehlady a informacie o materialovych zasobach

10.08. - V programoch Podvojneho uctovnictva Secom, pri vytvarani Vykazu ziskov a Suvahy vyexportujete subory \PREV_WEB\FIRxyz\suvaha.csv a vykzis.csv, ktore mozete v Podvojnom uctovnictve EuroSecomWeb nacitat. Suvahu a Vykaz ziskov mozete vytvorit v tvare PDF a verzii pre rok 2009 v Eur a Centoch alebo v celych Eurach.
Generovanie pre Suvahu aj Vykaz ziskov nastavujete v Uctovej osnove EuroSecomu, taktiez udaje o firme a hodnoty v stlpci predchadzajuce obdobie nastavite v EuroSecome, zo starsieho programu Secom preberiete len zostatky na uctoch.

09.08. - Koeficient pre pomerne uplatnenie DPH v archivovanych priznaniach DPH - video D20.avi Podvojneho Uctovnictva na www.eurosecom.sk

07.08. - Penazny dennik vzor Ekonspo sumar za doklady - doklad je jeden riadok v penaznom denniku

03.08. - Upomienky odberatelskych faktur - v tvare PDF alebo e-mailom priamo odberatelovi - video D10.avi Podvojneho Uctovnictva na www.eurosecom.sk

30.07. - Vymazanie celeho rozuctovania dodavatelskej alebo odberatelskej faktury, v rozuctovani faktury nova ikonka (odpad.kos). Pouzitelne v situacii ked nesedi rozuctovanie a hodnota(nenulova) faktury - program vymaze cele rozuctovanie vybranej faktury a mozete ju zauctovat znovu.

29.07. - Tlac potvrdenia o podani Prehladu o preddavkoch dane a danovom bonuse, najprv treba spracovat prehlad a potom ikonka tlace za vyberom stvrtroka v riadku vytvorenia prehladu

24.07. - Saldokonto polozkovite - zostava saldokonta rozpisana na polozky faktur a uhrad - dalsia ikonka v Saldokonte

24.07. - Stvrtrocny vykaz o praci Praca 2-04 -> Mzdy - Informacie a vystupy - Statistika a vykaznictvo
Pozor! Stvrtrok vykazu program urcuje podla nastaveneho uct.obdobia 1-3=1.stvrtrok, 4-6=2.stvrtrok..... a potom napocet udajov cez EkoRobota

18.07. - Mzdy od 1.7.2009 zmena :
Danovy bonus = 20 €
Max.vymeriavaci zaklad NP = 1084.55 €
Max.vymeriavaci zaklad GP = 1084.55 €
Max.vymeriavaci zaklad SP = 2892.12 €
Max.vymeriavaci zaklad IP = 2892.12 €
Max.vymeriavaci zaklad PN = 2892.12 €
Max.vymeriavaci zaklad RF = 2892.12 €

18.07. - Penazny dennik vzor Ekonspo mesacnych zostavach Jednoducheho uctovnictva
1.Treba nacitat standartny ciselnik zaradenia druhu pohybu do stlpca penazneho dennika ( v riadku kde je penazny dennik ikonka na konci vpravo ) pohyby 211,261,221,343 program zaradi automaticky .

14.07. - Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch P13-04 pre 2.stvrtrok
Udaje, ktore nadvazuju na vykaz 1.stvrtroka, program berie z archivovaneho vykazu za prvy stvrtrok. Ako vytvorit vykaz 2.stvrtroka ?
1. Treba nastavit uctovne obdobie 3.2009 a nacitat udaje do vykazu za 1.stvrtrok a vytlacit zostavu. Pri tlaci(vytvoreni PDF suboru netreba poslat na tlaciaren) program archivuje vykaz 1.stvrtroka
2. Treba nastavit uctovne obdobie 6.2009 a nacitat udaje do vykazu za 2.stvrtrok. Program pouziva i udaje z vykazu za 1.stvrtrok.
3. Podobne je to s vykazom za 3. a 4. stvrtrok nadvazuju na vykazy predchadzajuce treba ich tam mat zaarchivovane.
4. Neda sa orientovat len podla stvrtrokov lebo datum odovzdavania vykazu je do 12.kalendarneho dna za obdobie, za ktore sa podava teda v praxi do 12.7. treba odovzdat vykaz za 2.stvrtrok a v ten den realne nie je dorobene este ani jedno uctovnictvo za 6. mesiac kedze fakturacne obdobie za 6.mesiac je az do 15.7. a dodavatelske faktury za 6.mesiac casto chodia az k 20-22.7. Potom v podstate vo vykaze odovzdavame nejake nedorobene hodnoty,na ktore potom musime nadvazovat s dalsim stvrtrokom. Preto ten archiv predchadzajucich vykazov.

12.07. - Tlac potvrdenia o podani danoveho priznania DPH, najprv treba spracovat priznanie DPH a potom ikonka tlace za druhom priznania (mesacne/stvrtrocne) v mesacnych zostavach

11.07. - Zostavy stavu zasob po polozkach v tvare PDF

11.07. - V zozname dokladov DPH doplneny sumar za jednotlive druhy v riadku

10.07. - V potvrdeni na ucely davky v nezamestnanosti rozsireny pocet obdobi vylucenych z platenia poistneho na 15riadkov, vytlacene na prilohe strana 3.
Na stranu 3 mozete dopisovat dalej lubovolny text v neobmezdenej dlzke .

08.07. - Rodne priezvisko v udajoch o zamestnancoch v Mzdach

07.07. - automaticka uprava HV vo Vykaze ziskov podla Suvahy pri zaokruhleni na cele Eur
1.V parametroch Uctovnictva nastavte cislo NAKLADOVEHO riadku, do ktoreho program upravi rozdiel HV
2.Spracujte najprv Suvahu ( program si zapamata HV r.87)
3.Spracujte Vykaz ziskov ( program upravi hodnotu nakladov v riadku, ktory ste nastavili v parametroch tak aby sa rovnal HV v tisicoch)
03.07. - nove funkcie EkoRobota - automaticke uctovanie opakujucich sa dokladov vo vseobecnych a bankovych dokladoch ( leasing,strava... ) ako to funguje a navod ako nastavit automaticke pohyby pozri Co nove,tipy a triky 03.07.2009

29.06. - Kontrola nahratych miezd - kliknite na asistenta/ekorobota v hlavnom menu programu miezd a vyberte polozku kontrola miezd - program oznaci cervene zamestnancov, ktory nemaju nahrate ziadne polozky v mesacnej davke ani v trvalych polozkach. Z kontrolneho zoznamu mozete prepinat do nahravania mesacnej davky alebo vytvarania vyplatnej pasky( eur ikona ).
27.06. - Zostavy rozdelene podla Stredisk - Mesacne zostavy Brutto,Rozpis SP, ZP, dane, mzdove zlozky
27.06. - Potvrdenie zamestnavatela na ucely naroku na daku v nezamestnanosti
24.06. - V udajoch o firme nova polozka SK NACE - nove zatriedenie cinnosti v tvare XX.YY.Z , pouziva sa v niektorych vykazoch ( suvaha,vyk.ziskov... )
21.06. - Tlac personalnych dokumentov - pracovne zmluvy,dohody... Mzdy-Informacie,vystupy-Personalne zmluvy a dohody so zamestnancami - video na www.eurosecom.sk
POZOR !!! Ak chcete vytvarat zmluvu alebo dohodu zamestnancovi musite nahrat najprv jeho udaje do udajov o zamestnancovi ( kmenovych udajov )
Jeho pracovny pomer vsak musite nastavit na hodnotu=9 vystup, aby ho program nezaradoval do zostav socialnej a zdravotnej poistovne.
Pracovnu zmluvu alebo dohodu ak zamestnanec nastupuje napr. 1.6.2009 robite 1.6.2009 alebo pred tymto datumom, no v tom momente nemate
este spracovanu ani vyplatu za mesiac 5.2009, z toho dovodu novemu pracovnikovi zadate pomer=9 a nemozte este zadavat ani trvale mzdove polozky.
21.06. - V prehladavani dokladov vyber aj podla datumov
21.06. - Oznacenie 2.strany Mzdoveho listu, firma a zamestnanec
21.06. - Uprava strankovania Saldokonta
21.06. - V udajoch o firme okrem mena,priezviska a tel konatela i udaje o pracovnikovi, ktory zostavuje vykazy
16.06. - Potvrdenie o prijmoch FO zo zavislej cinnosti - uprava udajov pre uplatnenie zamestnaneckej premie
16.06. - Kniha faktur za vybrane obdobie v mesacnych zostavach
15.06. - K mzdovej polozke dm=101 az 107 mozete v trvalych polozkach zadat hodnotu %premii, program potom automaticky vypocita k takejto polozke hodnotu premii podla zadaneho percenta na zlozku mzdy dm=301 az 307
15.06. - Uhrada odvodov do DDP na prikaz na uhradu - ucet berie program z ciselnika DDP ( Mzdy - Nastavenia a sluzby - Zoznam DDP ).
12.06. - Ak chcete uctovat cez EkoRobota tuzemsku dodavatelsku fakturu bez DPH v cudzej mene, mozete si do automatickych uctovnych pohybov zabudovat nasledujucu polozku, samozdanenie vypocita robot len pre druh danoveho dokladu 37 alebo 39
Číslo Ucto Druh Popis Dzk2,1,0 Uzk2,1,0 Udn2,1 FAK/STR IČO/ZAK Uprav Zmaž
2061 0 12 dodav. fakturu tuzem. CZK tovar 2 1 01100 01100 0 0 Zmaž
1 1 01100 01100 0 0
0 1 13200
10.06. - ak chcete blokovat vyplatu na bankovy ucet zamestnancovi, ktory ma v kmen.udajoch zadany bankovy ucet, pribudlo zaskrtavacie policko ak je zaskrtnute vyplata ide na ucet, ak nie v hotovosti
09.06. - dni po splatnosti k dnesnemu dnu v saldokonte
08.06. - Tlac dodavatelskych uctovnych dokladov aj s DIC,ICDPH dodavatela, registraciu mozete zadat v ciselniku ICO - odberne miesta ako odbm=99901
08.06. - Prehladavanie dokladov - mozete zadat rozsah cisiel dokladov, napr. tlac dokladov od 1005 do 1016
07.06. - Dovera ZP - kompletne vykazy a prilohy
04.06. - Pri stvrtrocnom platcovi DPH mozete v menu mesacnych zostav nastavit tlac zoznamu dokladov len za vybrany uctovny mesiac, nie cely stvrtrok
31.05. - pohyby zauctovani Robota specialne pre konkretnu firmu, da sa prepnut v parametroch Financneho uctovnictva, program skopiruje obecny ciselnik pohybov a dalej sa moze upravovat tak ako spolocne pohyby
29.05. - Suvaha jednoducha
28.05. - Vypis uctovnych pohybov -> Tlac oprava tlacoveho vystupu - rovnaky vystup PDF aj HTML
28.05. - Prehladavanie dokladov -> Tlac oprava tlacoveho vystupu - rovnaky vystup PDF aj HTML
26.05. - Podpora upgrade starsich aplikacii Secom(DOS verzie) na stranke www.eurosecom.sk/secom
26.05. - JU kontrola uctovania cez EkoRobot v hlavnom menu JU - vypise doklady, ktore su podozrive z hladiska pouziteho uctovneho pohybu
26.05. - JU novy vzor Vykaz o majetku a zavazkoch, nahravanie hodnot predchadzajuceho obdobia, vratane prvej strany
26.05. - JU novy vzor Vykaz prijmov a vydavkov, vratane prvej strany
22.05. - potvrdenie zamestnavatela o zamestnancovi na ucely uplatnenia naroku na nemocensku davku, napocet udajov, uprava, tlac
- video D30.avi Mzdy na www.eurosecom.sk
20.05. - vyhladavanie podla druhu DPH v dokladoch, oprava ciarka na bodku
17.05. - vyhladavanie dokladov podla celkovej hodnoty dokladu
16.05. - nova suvaha pre podnikatelov verzia 2009 POZOR ! Upravte si nahrate pociatocne stavy predchadzajuceho obdobia - posun riadkov
15.05. - novy vykaz ziskov a strat pre podnikatelov verzia 2009 POZOR ! Upravte si nahrate pociatocne stavy predchadzajuceho obdobia - posun riadkov
11.05. - cudzie meny aj vo vseobecnych uctovnych dokladoch
11.05. - nove potvrdenie o prijmoch, preddavkoch a danovom bonuse, zatial bez vyplnenia specialnej tabulky, ktoa sa analyzuje
11.05. - automaticke zauctovanie kurzovych rozdielov z dodavatelskych faktur v cudzich menach
1.Vo vseobecnych dokladoch vytvorite novy doklad s datumom s ktorym chcete uctovat kurzove rozdiely
2.Informácie a výstupy - Ucty vedene v cudzej mene - Saldokonto v cudzej mene - zadate cislo vseobecneho dokladu, program bude donho zapisovat pohyby
3.Hodnota zostatku v Eur je hodnotou kurzoveho rozdielu pri fakture kde je hodnota cudzej meny=0, ked kliknete na hodnotu rozdielu Eur , program doplni hodnoty uctov,ICO,Faktura a rozdiel do prislusnych poloziek vstupu
4.Kliknutim na ikonu robota, program zapise polozku do dokladu a zobrazi vsetky polozky vseobecneho dokladu
5.Ak chcete aby sa zauctovana polozka kurzoveho rozdielu zobrazila v zostave kliknite na ikonku zoznamu vo vrchnom riadku okna, tu mozete zostavu saldokonta aj vytlacit
6.Kliknutim na odkaz pri hodnote ICO, program zobrazi len faktury pre vybrane ICO

09.05. - Saldokonto v cudzich menach - Informácie a výstupy - Ucty vedene v cudzej mene - Saldokonto v cudzej mene
08.05. - Pocet uctovnych odpisovych skupin v dlhodobom majetku rozsireny na 10 skupin
04.05. - Hodnoty v stlpci "Bezprostredne predchadzajuce uctovne obdobie" pre Vykaz ziskov a Suvahu, treba zadat do formulara v mesacnych zostavach ikonka vpravo v riadku prislusnej zostavy v tvare cislo riadku a hodnota prepocitana na €
04.05. - nove Danove priznanie DPH od 1.4.2009 a moznost uprav riadkov priznania
1.V mesacnych zostavach vyberove policko archivovat danove priznanie, program ulozi vytvorene priznanie do archivu
2.V archive ulozene priznanie mozete upravovat a znovu tlacit, ikonka zoznam v mesacnych zostavach v riadku priznania DPH
3.Program drzi v archive vzdy len jedno riadne a jedno opravne priznanie za kazdy mesiac, ak ho nechate znovu archivovat ulozi vzdy to posledne
4.Po upravach riadkov v priznani z archivu program neprepocitava riadky 28,30,31,32 musite si ich upravit podla vlastnych predstav
01.05. - Hodnota IČ DPH vo výpise zoznamu dokladov DPH
01.05. - sumarna zostava zauctovania podsystemov za ucet, vyber zobrazeneho obdobia v oprave podsystemov, dve ikonky tlace = dva typy zostavy zauctovania
27.04. - stvrtrocny statisticky vykaz o cene prace TREXIMA
23.04. - uprava v priemeroch na nahrady dm 510,517
23.04. - Statisticky vykaz pre zdravotnicke NO E 1-04
23.04. - Prehlad stvrtrocny o preddavkoch dane z prijmu a danovom bonuse vytvori aj prazdny ak niesu mzdy ani ucto
21.04. - vypocet samozdanenia v JU pre cudziu menu i EUR
21.04. - uprava vyhladavanie podla faktury v dokladoh
20.04. - Suhrnny vykaz Dan z pridanej hodnoty - menu Mesacne spracovanie - Statistika a vykaznictvo
Program zoberie odberatelske faktury kde RDP=61 a ICDPH sa nerovna SK
V ciselniku ICO mozete vyhladavat podla ICDPH ( zadate cislo icdph do vyhladavacieho policka pre icdph a bankovy ucet )
17.04. - stvrtrocne a statisticke vykazy presunute do ponuky menu Mesacne spracovanie - Statistika a vykaznictvo
16.04. - vyhladavanie podla hodnoty v dokladoch
14.04. - text faktury v saldokonte
15.04. - Rozsirenie poctu desatinnych miest pre kurz u bankovych vypisov na 9 . POZOR ! Zjednodusenie pri nahravani kurzov nemusite zadavat hodnotu kurzu najprv do ciselnika kurzov , program vam hned ponukne najnovsie, posledne zadane a mozete ich menit
14.04. - Moznost doplnit jednoriadkovu poznamku do Potvrdenia o prijmoch a preddavkoch pod tabulku
14.04. - Trvale nastavenie cisla fimy Mzdy - Mzdy-Nastavenie a sluzby-Uctovanie miezd
10.04. - Prehlad stvrtrocny o preddavkoch dane z prijmu a danovom bonuse - MZDY(Informacie,Zuctovanie dane..) aj UCTO(statistika a vykaznictvo) ikonky uprav,znovu nacitaj hodnoty a tlac
Najprv treba cez ikonku napocitat hodnoty do prehladu , potom mozete upravovat a tlacit . Pozor ! Ak celkova hodnota vratenych preplatkov z RZ je vacsia ako celkova hodnota preddavkov , program napocita do riadku 02 maximalne hodnotu riadku 01 . Podla poucenia k riadku 02 .
08.04. - moznost upravy potvrdenia o prijmoch a preddavkoch dane z prijmu - ikonky uprav,znovu nacitaj hodnoty a tlac
07.04. - tlac potvrdenia objednavky zo zakazkovej vyroby
06.04. - textove popisy ku kazdej polozke pokladnicnych, bankovych a vseobecnych dokladov - treba zapnut v parametroch uctovnictva
06.04. - vyhladavanie v dokladoch Informacia a vystupy - Prehladavanie dokladov
06.04. - kompletna suvaha pre pravnicke osoby aj s prvou stranou zatial v tvare 2008 v EUR
03.04. - kompletny vykaz ziskov pre pravnicke osoby aj s prvou stranou zatial v tvare 2008 v EUR
03.04. - suvaha pre NO
01.04. - vypocet priemerov na nahrady
01.04. - uctovanie odvodov DDP za zamestnavatela
30.03. - uprava danovy odpocet na danovnika = 335.47 EUR/mesiac od 1.3.2009 27.03. - statisticky vykaz za 1.stvrtrok - Strvrtrocny vykaz produkcnych odvetvi v malych podnikoch - mesacne zostavy
25.03. - hlavna kniha a obratovka ak je za 01.2009 prechod na 02.2009 cez ikonky vedla uctovneho mesiaca v hornom riadku obrazovky
25.03. - hlavna kniha sumarna v mesacnych zostavach UCTO
24.03. - kontrola viacnasobneho uctovania dodavatelskych a odberatelskych faktur, kontrola nulovy ucet , Ekorobot hlavne menu Ucto
24.03. - vypis uctovnych pohybov za vybrane obdobie - Menu - Informacie_a_vystupy - Vypis_uctovnych_pohybov
23.03. - hodiny a dni mzdovych zloziek na mzdovom liste
20.03. - sumar odvodov zamestnanec,zamestnavatel SP a ZP v mesacnych zostavach aj za 1.2009
17.03. - v html zobrazeni saldokonta za vybrane ICO suma faktury,uhrady,zostatok za vsetky faktury a vybrane ICO
17.03. - v zostave rozpis odvodov do SP hruba mzda pre kontrolu
17.03. - pokladnicne knihy a zostatky na uctoch , suma pohybov za vybrane obdobie aj celkom
17.03. - pokladnicne knihy - ikonka predchadzajuci a nasledujuci mesiac v hornom riadku sipky, netreba menit uctovne obdobie
16.03. - Tlac pohybov na jednej fakture zo saldokonta - kliknutim na odkaz pri cisle faktury v HTML vypise saldokonta za jedno ICO
14.03. - Vykaz ziskov a strat pre NO
12.03. - pracovny pomer a zdravotna poistovna
11.03. - priznanie DPH osoba,telefon - Parametre Uctovnictva ,datum a druh priznania z ponuky mesacnych zostav
10.03. - automaticky prenos nakladov na vozidla do Dopravy z podsystemov MAJ,MZDY a SKLAD
10.03. - vyplatna listina ZALOHA - v mesacnych mzdovych zostavach po ostrom spracovani
09.03. - mesacny vykaz szp
09.03. - pokladnicna kniha zo zoznamu dokladov - dve ikonky cely rok / vybrany mesiac
09.03. - predvolene texty na dodav.fakture a pokladnicnych dokladoch
06.03. - mesacny vykaz ZP Union
06.03. - mesacna zostava brutto mzdy
06.03. - saldokonto sumy za ICO pri vsetkych
06.03. - saldokonto len nesparovane alebo vsetky dve ikonky na tlac
06.03. - nahravanie uhrad faktur v hotovosti cez pokladnicu v JU cez EkoRobota
04.03. - pri nahravani bankovych vypisov ak zadate ucm=32100 a ucd=22100 ponukne len dodavatelske faktury 32100 v hladani,
ak zadate ucm=22100 a ucd=31100 ponukne len odberatelske faktury 31100 v hladani,
ak nezadate ucm alebo ucd ponukne vsetky faktury v hladani,
04.03. - tlac obdobia na priznani DPH , tlac danovy urad,telefon,fax ( z udajov o firme ) na priznani DPH
03.03. - mesacny vykaz ZP APOLLO
03.03. - úprava SU v obratovke
02.03. - vypis pohybov zahranicnych mien
02.03. - uprava napoctu cerpania dovolenky na vyplatnej paske
01.03. - RZ dane z príjmu v mesačnom rozpise dane
27.02. - zostava rozuctovania miezd do PDF
26.02. - prikaz na uhradu pri tlaci rozdeleny po 8 poloziek
25.02. - popis z poloziek pokladnice a banky jednoducheho uctovnictva doplneny do penazneho dennika
25.02. - mzdovy list
25.02. - uprava suctov SU v obratovke
24.02. - potvrdenie o prijmoch FO
24.02. - DDP AXA elektronicky prevod
24.02. - odkaz z obratovky vypis pohybov za synteticke ucty
23.02. - UNION ZP papierova priloha
23.02. - mala vysledovka sumy za triedu 5,6 a synteticke ucty
23.02. - pri nahravani banky program opakuje ucty madat dal posledneho riadku
22.02. - doplneny popis do poloziek pokladnice a banky jednoducheho uctovnictva , uklada sa do databazy bude v pendenniku spolu s popisom
druhu položky napr: keď pri druhu pohybu = 8 napíšete text poistné popis v denníku bude "prevadzkova réžia , poistné"
22.02. - 602,601 v robotovi oddelene sluzby a vyrobky pri odber.fakture
21.02. - elektronika SP
21.02. - elektronika ZP
21.02. - rozsireny kurz zahr.mien u bankovych vypisov na 5desatinnych
20.02. - uprava rozuctovanie miezd zamestnanec/konatel
20.02. - cislo firmy pre uctovanie miezd
19.02. - z obratovky pri klikuti na odkaz pri cisle uctu do vypisu da sumy za doklad
19.02. - tlac rozuctovania vsetkych dokladov zo zoznamu faktur , ikonka zoznam
18.02. - tlac rozuctovania na fakture z formulara rozuctovania faktury , ikonka tlac

Pripravujeme

automaticke uctovanie kurzovych rozdielov ku koncu uctovneho obdobia
rocne zuctovanie DPH